BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mamcarz Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rozwodnienie majątku akcjonariuszy podczas pierwszych ofert publicznych
Dilution of Shareholders' Assets During Initial Public Offerings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 561-572, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Niedoszacowanie cen akcji, Emisja papierów wartościowych, Spółki giełdowe, Rynek kapitałowy, Decyzje inwestycyjne, Pierwsza oferta publiczna
Underpricing, Securities emission, Stock market companies, Capital market, Investment decisions, Initial Public Offering (IPO)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Pierwsza oferta publiczna (IPO) jest etapem początkowym do wejścia spółki na giełdę. Z tą ofertą, gdy emitenci oferują akcje po cenie emisyjnej, łączona jest często pierwsza sprzedaż akcji po cenie sprzedaży, czyli tzw. dezinwestycje udziałów starych akcjonariuszy. Jeżeli cena emisyjna akcji jest niższa od jej pierwszej ceny giełdowej, to tę dodatnią różnicę określa się mianem niedoszacowania kursu akcji podczas IPO. W literaturze wielkość ta przedstawiana jest w wyrażeniu procentowym, w postaci tzw. pierwotnej stopy zwrotu. Miarę tę można sensownie interpretować tylko w przypadku akcjonariuszy nowych. Nie odpowiada ona jednak ani stopie zwrotu przeciętnego inwestora, ani nie jest przydatna do ustalenia wielkości procentowej zmiany majątku starych akcjonariuszy. Określenie tej ostatniej wielkości nie jest łatwe, ponieważ cena rynkowa akcji nie jest znana przed rozpoczęciem handlu na giełdzie. W tym celu należy zastosować znaną formułę na obliczanie kursu teoretycznego akcji, gdy emitowane są prawa poboru. W przypadku starych akcjonariuszy niedoszacowanie ceny emisyjnej jest znacznie niższe niż można by przypuszczać na podstawie wielkości pierwotnej stopy zwrotu. Różnicę tę da się wyjaśnić efektem rozwodnienia majątku, reprezentowanym przez akcje pozostające w spółce, którym nie odpowiada przeciwstawna zmiana w majątku nowych akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)

The initial public offering (IPO) is the preliminary stage in the company's going public. This offering, when issuers offer shares at issue prices, is often accompanied by the initial selling offer, Or so-called divestment of shares of old (current) shareholders. If the issue price of shares is lower than its first stock exchange price, this positive difference is defined as IPO underpricing. In literature, this quantity is presented in percentage as the so-called initial rate of return. This measure can be reasonably interpreter only in the case of new shareholders. It does not, however, correspond to either the average investor's rate of return, nor is it useful In determining the percentage quantity of the change in assets of old (current) shareholders. It is not easy to determine the latter quantity because the market price of shares is not known before the beginning of stock market trading. For that purpose it is necessary to use the well-known formula for calculating the theoretical share price when pre-emptive rights are issued. In the case of old shareholders the IPO underpricing is far lower than one might expect on the basis of the initial rate of return. This difference can be accounted for by the effect of the dilution of assets represented by shares remaining with the company without corresponding opposing change in the assets of the new shareholders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  2. Langemann A.: Öknomische Vorteile eines Börsengangs. Theoretische Begründbarkeit und empirische Evidenz, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2000.
  3. Mamcarz H.: "Matematyczny" parasol ochronny - ochrona akcjonariuszy przed rozwodnieniem kapitału, "Rynek Kapitałowy" 2005, nr 7/8.
  4. Mamcarz K.: Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
  5. Ritter J.R.: The Long-Run Performance of Initial Public Offerings, "The Journal of Finance" 1991, No. 1.
  6. Rock K.: Why New Issues Are Underpricing, "Journal of Financial Economics" 1986, Vol. 15, No. 1-2.
  7. Ruud J.S.: Underwriter Price Support and the IPO Underpricing Puzzle, "Journal of Financial Economics" 1993, Vol. 34.
  8. Siwek P.: Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
  9. Hunger A.: IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu