BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Waldemar (Uniwersytet Gdański)
Title
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - aktywność inwestycyjna i bariery rozwoju
The Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises - Investment Activity and Development Barriers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 573-584, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Inwestycje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Bariery rozwojowe
Investment, Small business, Competitiveness, Development barriers
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę analizy skali i charakteru podejmowanych inwestycji oraz podstawowych barier rozwoju konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W dobie intensywnej walki konkurencyjnej, zarówno na rynkach lokalnych, jak i na rynku globalnym, małe i średnie przedsiębiorstwa nabierają coraz większego znaczenia. To one tworzą nowe miejsca pracy, mają duży udział w tworzeniu PKB oraz pomagają lokalnej gospodarce dostosować się do społeczno-ekonomicznych zmian, pobudzając wzrost aktywności gospodarczej. Rozwój sektora MŚP jest możliwy m.in. dzięki inwestycjom i ich finansowaniu jako sposobie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The study analyses the scale and character of undertaken investments and the basic limitations in the development of competitiveness of small and medium companies in Poland. With the fierce competition, both on global and local markets, the role of small and medium companies is becoming more and more important. They create new jobs, significantly contribute to enlarging GDP and help local economy to adjust to socioeconomic changes, thus stimulating the increase of in economic activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bachelet D.: Measuring satisfaction, [w:] Customer satisfaction research handbook, ESOMAR, Amsterdam 2006.
 2. Doing Business 2009, Word Bank and the Internaitonal Finance Corporation, Washington 2009.
 3. Grabowski M.: Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, UKIE, Warszawa 2003.
 4. GUS, Biuletyn Statystyczny 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
 5. GUS, Koniunktura konsumencka, marzec 2011, Warszawa 2011.
 6. Jabłońska D.: Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności polskich MŚP a fundusze strukturalne - doświadczenia PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 7. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2010 roku (Numer 4/2011), Departament Analiz i prognoz, Warszawa 2011.
 8. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007, OECD Publishing, Paris 2007.
 9. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D.: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MŚP, PEPiRMŚP, Warszawa 2000.
 10. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Raport, Warszawa 2012.
 11. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, ARW, Warszawa 2012.
 12. Starczewska-Krzysztoszek M.: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
 13. Starczewska-Krzysztoszek M.: Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008.
 14. Strużyński M.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004.
 15. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (DzU 1999, nr 101, poz. 1178).
 16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - O swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807).
 17. Węcławska D.: Stan sektora MŚP w Polsce w 2006 roku, DARR S.A., Wałbrzych 2008.
 18. www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-Liczba-pozwolen-na-budowe-mieszkan-spadla-o-13-8-w-I-III- 1943151.html.
 19. www.dlaczegopolska.pl/index.php?p=art2a (21.08.2012).
 20. www.gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69866,4921674.html (17.04.2012).
 21. www.kryzysometr.pl/DefaultAll.aspx (18.09.2012).
 22. www.zus.pl/default.asp?id=35&p=1 (8.04.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu