BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swaczyna Tomasz (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.)
Title
Wpływ ceny zielonych certyfikatów na efektywność inwestycji w farmę fotowoltaiczną w przypadku uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii
The Impact of Green Certificates' Prices on Economic Results of Photovoltaic Systems Investments in the Event of the Renewable Energy Sources Act Adoption
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 597-606, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Inwestycje w ochronę środowiska, Certyfikaty, Energia słoneczna, Stopa zwrotu
Environmental investments, Certificate, Solar energy, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Abstract
W zaprezentowanej pracy przeprowadzono wyniki symulacji opłacalności inwestycji w farmę fotowoltaiczną o mocy 2 MW. Projektowana zmiana przepisów prawa, które w postaci Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii powinny wejść w życie w 2013 lub 2014 roku, zakłada wprowadzenie pewnych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z fundamentalnych parametrów mechanizmu wsparcia jest wartość zielonych certyfikatów, których cena w okresie listopad 2012 - luty 2013 uległa znaczącej deprecjacji. W artykule oszacowano poziom cen zielonych certyfikatów, który zagwarantuje inwestorowi osiągnięcie zwrotu przy założonym koszcie kapitału. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to show the impact of green certificates prices volatility on Net Present Value and internal rate of return of investment in photovoltaic systems, in the event of renewable energy sources act adoption, which should happen before the end of 2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
 5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 8. Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
 9. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 10. Projekt ustawy z dnia 8 października Prawo energetyczne.
 11. Projekt Ustawy z dnia 9.10.2012 r. o odnawialnych źródłach energii.
 12. Projekt Ustawy z dnia 9 października 2012 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo energetyczne oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu