BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimny Artur (Uniwersytet Łódzki)
Title
Koniunktura giełdowa a stopy zwrotu z inwestycji Private Equity
Stock Exchange Situation and Private Equity Investment Returns
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 645-653, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Koniunktura giełdowa, Venture capital, Private equity, Inwestycje kapitałowe
Capital market, Stock market, Stock market outlook, Venture capital, Private equity, Capital investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie hipotezy głoszącej, że koniunktura giełdowa wpływa na stopy zwrotu z inwestycji Private Equity. Przedstawiono argumenty uzasadniające takie przekonanie, jak i przesłanki podważające je. Następnie sformułowano zawężoną treść hipotezy, możliwą do zbadania statystycznego, w brzmieniu: 5-letnie stopy zwrotu horizon IRR z inwestycji funduszy Private Equity są silnie skorelowane z 5-letnimi średnimi kroczącymi uśrednionych rocznych stóp zwrotu z indeksów giełdowych. W badaniu empirycznym wyznaczono stosowne współczynniki korelacji dla USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, które (poza jednym wyjątkiem) potwierdziły istnienie generalnie silnego związku korelacyjnego. Konkludując, należy stwierdzić, iż nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że koniunktura giełdowa wpływa na stopy zwrotu z inwestycji Private Equity. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to verify the hypothesis stating that stock market situation has influence on Private Equity investment returns. There are arguments justifying such a conviction as well as presumptions questioning it. Subsequently a narrow hypothesis that can be verified statistically has been formulated. It states that 5-year Private Equity horizon IRRs are strongly correlated with 5-year rolling averages of 1-year averaged rates of returns from stock exchange indices. Empirical evidence showed that adequate correlation rates for USA, United Kingdom, Germany and France confirmed (with one exception) the existence of a generally strong correlation. The conclusion is that there is no basis for rejecting the hypothesis that stock exchange situation influences the returns from Private Equity investments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brandis H.: The Changing Face of Venture Capital in Europe, Earlybird, EBAN 10th Annual Congress, Istambuł, 15 kwietnia 2010, www.eban.org (5.08.2012).
  2. European Benchmark Performance Statistics. Frequently Asked Questions, EVCA & Thomson Venture Economics 2005.
  3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. NVCA Yearbook 2009, prepared by Thomson Reuters.
  5. Sobańska K., Sieradzan P.: Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text sp. z o. o., Warszawa 2004.
  6. Tamowicz P.: Fundusze inwestycyjne typu venture capital, IBnGR, Gdańsk 1995.
  7. Wall J., Smith J.: Better Exits, Price Waterhouse Corporation Finance, EVCA 2001.
  8. Węcławski J.: Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu