BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Problemy podziału i klasyfikacji systemów kursowych krajów członkowskich MFW
Problems of Division and Classification of Exchange Rate Regimes of IMF Member Countries
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 106, s. 108-115, tab.
Issue title
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : rynki finansowe
Keyword
Kurs walutowy
Exchange rates
Note
summ.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstract
Przeprowadzone w 2009 roku zmiany należy ocenić krytycznie. W wyniku położenia nacisku na tworzenie homogenicznych kategorii, zwiększono ich liczbę w porównaniu z poprzednią klasyfikacją. Wpłynęło to na spadek liczebności niektórych kategorii. Zgodnie z Raportem rocznym MFW z 2011 roku, według stanu w dniu 30 kwietnia tego roku jedynie w trzech krajach stosowano system kursu stałego okresowo korygowanego, a tylko w jednym - system kursu stałego w paśmie dopuszczalnych odchyleń. Wyodrębnianie takich kategorii budzi wątpliwości. Charakterystyczne jest też, że stosunkowo liczną grupę państw, bo aż 17, zaklasyfikowano jako kraje stosujące inny system kursu stałego7. Do tej rezydualnej kategorii zaliczono więc aż 9% systemów kursowych krajów członkowskich MFW. Wprowadzenie nowych kategorii i usunięcie części starych utrudnia porównanie klasyfikacji obowiązującej w latach 1999-2008 z klasyfikacją opracowaną w 2009 roku. Kategorie wyodrębnione w obu klasyfikacjach nie pokrywają się, nie można też jednoznacznie zaliczyć krajów uznanych w nowej klasyfikacji za państwa stosujące tzw. inne systemy kursu stałego do kategorii obowiązujących w starej klasyfikacji. Utrudnia to przeprowadzanie badań, zaburza bowiem ciągłość danych dotyczących systemów kursowych, stosowanych przez kraje członkowskie MFW. (fragment tekstu)

The article presents backgrounds and construction of the IMF classification of exchange rate regimes of member countries. It is shown herein that the new classification, introduced in 2009, has several weaknesses. New classification makes research difficult, as it destroys the continuity of data on exchange rate regimes of IMF member countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ghosh A.R., Gulde A.-M., Wolf H.C.: Exchange rate regimes. Choices and consequences. The MIT Press, Cambridge-London 2002.
  2. Ghosh A.R., Qureshi M.S., Tsangarides C.: Words vs. deeds: What really matters? "IMF Working Paper" 2011, No. 112.
  3. Habermeier K., Kokenyne A., Veyrune R., Anderson H.: Revised system for the classification of exchange rate arrangements. "IMF Working Paper" 2009, No. 211.
  4. IMF: Annual report 1999. Washington.
  5. IMF: Annual report 2009. Appendix II. Washington.
  6. IMF: Annual report 2011. Appendix II. Washington.
  7. Exchange rate arrangements and currency convertibility. Red. R.B. Johnson. Developments and Issues, World Economic and Financial Surveys, IMF, Washington 1999.
  8. Reinhart C.M., Rogoff K.S.: The modern history of exchange rate arrangements: A reinterpretation. "Quarterly Journal of Economics" 2004, Vol. 119, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu