BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fierla Irena, Rakowski Witold, Kuciński Kazimierz, Puchalski Krzysztof, Brdulak Jacek, Piekarzewska Hanna, Trzcińska Barbara, Poniatowska-Jaksch Małgorzata, Gocał Teresa
Title
Przestrzenne aspekty zmiany struktury gospodarki w Polsce
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1992, nr 358, 153 s., tab., bibliogr.77
Keyword
Rozwój regionalny, Restrukturyzacja przemysłu, Polityka inwestycyjna, Gospodarka rynkowa
Regional development, Industrial restructuring, Investment policy, Market economy
Note
streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Restrukturyzacja przemysłu jest jednym z problemów budzących w Polsce od wielu już lat, a także obecnie, żywe dyskusje. Jednakże pojęcie to nie przez wszystkich traktowane jest jednoznacznie. Można wyróżnić dwa poglądy na temat treści restrukturyzacji: pierwszy utożsamiający się ze zmianami w strukturze produkcji, drugi łączy ją także ze zmianami w organizacji, sposobach zarządzania, strukturze własności itp., a więc z przekształceniem w sferze funkcjonowania przemysłu i całej gospodarki. TO szersze traktowanie problemu zyskało na znaczeniu dopiero ostatnio wskutek gruntowych przemian systemowych, dokonywanych w naszym kraju. Mimo niewątpliwie dużych różnic pomiędzy tymi dwoma poglądami, nie są one sprzeczne. Różnica polega bowiem na tym, że w pierwszym wypadku uwaga jest skoncentrowana na "efekcie końcowym", a w drugim zaś, oprócz tego. na systemie funkcjonowania gospodarki warunkującym zmiany w strukturze produkcji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aleksandrowicz R., Inwestycyjn bum. "Gazeta Bankowa" 21989, nr 2.
 2. Bielecka K., Metody określania elementów wiodących w strukturze. "Przegląd Geograficzny" 1970, z. 3, s. 487-501.
 3. Borowski S., Migracje ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1945, w:Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL. Seria "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t.6. GUS, Warszawa 1976.
 4. Brazik R., Gospodarstwa i rynek. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 34, s. 4.
 5. Ciechocińska M., Problemy globalne i konflikty w studiach regionalnych. "Biuletyn KPZK" PAN 1988, 138.
 6. Czechowski P., Problemy prawno-organizacyjne lokalizacji inwestycji podstawowych w regionach uprzemysłowionych. PWN, Warszawa 1986.
 7. Domański R. (red.), Geografia ekonomiczna Polski. PWE, Warszawa 1985.
 8. Drabowski E., Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Bankowość. PWE, Warszawa 1988, s. 11.
 9. Dziadul J., Dzjcie wędki zamiast ryb. "Polityka" 1990, nr 38.
 10. Eldridge T.H., Thomas D., Population Redistribuation and Economic Growth. United State, 1950.
 11. Fierla I., Geografia ekonomiczna Polski. PWE, Warszawa 1989.
 12. Fierla I., Geografia przemysłu Polski. PWE, Warszawa 1984.
 13. Fierla I., Lokalizacja przemysłu. PWE, Warszawa 1987, s. 183.
 14. Fierla I., Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie. PWN, Warszawa 1976.
 15. Gładkowski J., Przemysł ziemniaczany w 2000 r. "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 3, s. 68-70.
 16. Gorzelak G., Reforma ekonomiczna w Polsce na tle rozwoju regionalnego. "Ekonomista" 1989, nr 4, s. 627-658.
 17. Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu I reform. UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej , Warszawa 1989, s. 162.
 18. Hicks J.R., Kapitał i wzrost. PWN, Warszawa 1978.
 19. Hozler J.Z., Wyże demograficzne w Polsce. Analiza porównawcza. "Studia Demograficzne" 1984, nr 4/78.
 20. Jerome H., Migration and Business Cycles. National Bureau of Economic Research Inc., New York 1926.
 21. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie. PWE, Warszawa 189, s. 21.
 22. Kiełczewska-Zalewska M., Geografia osadni8ctwa. Zarys problematyki. PWN, Warszawa 1972.
 23. Kleer J., Każdy widzi co chce. "Polityka" 1990, nr 38.
 24. Kortus P., Społeczno-humanitarny nurt w badaniach geografii przemysłu, w: Geografia przemysłu. Wybrane kierunki i problemy badawcze. "Przegląd Zagraniczny Literatury Geograficznej" 1983. IGiPZ PAN , z. 3, s. 19.
 25. Kukliński A., Najgrakowski M., Industrializacja, urbanizacja i rozwój regionalny w Polsce. "Miasto" 1979, nr 1-2.
 26. Kukliński A., Regiony silne i słabe w polityce społeczno-ekonomicznej. "Przegląd Geograficzny"1973, z. 3.
 27. Kornai J., Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 28. Laskowska J. i inni, Produkcja i zagospodarowanie ziemniaków w Polsce. "Wieś Współczesna" 1985, nr 5, s. 133.
 29. Lewandowski J., Polityka rolna, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 30, s. 8.
 30. Lee E.S., A theory of migration. "Demography" 1966, nr 3.
 31. Lissowska M., Wyniki badania przestrzennych zróżnicowań rozwoju społeczno-ekonomicznego w latach 1975-1980. "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 12, s. 21-26 (wraz z aktualizacja).
 32. Łaguna H., Gaziński B., Problemy przetwórstwa ziemniaków na przykładzie województwa łomżyńskiego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. 1988(320). Seria Oceon, nr 20, s. 113-118.
 33. Łamacz T., Przed nowa ustawa o inwestycjach zagranicznych. "Rynki Zagraniczne" 1990, nr 78, s. 8.
 34. Małkowski J., Produkcja nadal zagrożona. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 29, s. 6.
 35. Mańkowska S., Dojazdy do pracy jako problem strefy podmiejskiej. "Przegląd Geograficzny" 1959, nr 1.
 36. Mosiejenka A., Winiarski B., Zając D., Problemy aktywizacji gospodarczej powiatów. "Biuletyn" KPZK PAN, z. 43, Warszawa 1976.
 37. Muller A., Przyspieszony wzrost gospodarczy w latach 1971-1975 a propozycje wzrostu w trzydziestoleciu 1950-1980, w: U źródeł polskiego kryzysu. PWN, Warszawa 1985.
 38. Muller P., Przegrupowanie gałęzi przemysłu. Geneza i perspektywy redeployment. PWN Warszawa 1988.
 39. Naszkowska K., Od nadmiaru głowa boli. "Gazeta Wyborcza" 1990, nr 214 z dnia 14.09.1990, s. 2.
 40. Olendzki M., Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne (na przykładzie rejonu płockiego). PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysłowionych, KiW, Warszawa 1967, s. 35-37.
 41. Pączka S., Kotlicka J., Strukturalne i przestrzenne przeobrażenia kompleksu przemysłowego Łodzi. W: Rola przemysłu w rozwoju miast i miasto jako baza działalności przemysłowej. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1979.
 42. Piekarzewska H., Kierunki zmian w przemyśle przetwórstwa ziemniaków. Warszawa 1989. Maszynopis udostępniony w IRG SGPiS.
 43. Piekarzewska H., Ogólna charakterystyka przemysłowego przetwórstwa ziemniaków w Polsce. Warszawa 1988. Maszynopis udostępniony w IRG SGPiS
 44. Pieniążek K., Kontraktacja w procesach integracji rolnictwa i przemysłu spożywczego. "Ekonomia Porównawcza Rolnictwa" 1985, nr 23, s. 57-66.
 45. Płock, Społeczeństwo miejskie w procesie uprzemysłowienia (pod red. I. Nowakowej). KiW, Warszawa 1982, s. 51-53.
 46. Polen-Divisenkredite bislang kaum genutzt. "Aussenwirtschaft" 1990, nr 174.
 47. Problemy demografii i zatrudnienia w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (pod red. H. Mortimer-Szymczak). PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych. PWN, Warszawa 1985, s. 14-16 i 107-111.
 48. Puchalski K., ., Procesy inwestycyjne w funkcjonowaniu gospodarki przestrzennej Polski. Warszawa 1989. (maszynopis w archiwum IGP).
 49. Puchalski K., Analiza zróżnicowania strukturalnego nakładów inwestycyjnych (wg wybranych działów gospodarki) na tle rozwoju ludnościowego województw w latach 1961-1980. Warszawa 1987. (maszynopis w archiwum IGiPZ PAN).
 50. Puchalski K., Inwestycje a przemiany struktury gospodarki przestrzennej. "Przegląd Geograficzny" 1989, z. 3.
 51. Puchalski K., Inwestycyjne uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesów demograficznych w Polsce. Doświadczenia z lat 1961-1980. Warszawa 1986. (maszynopis w archiwum IGiPZ PAN).
 52. Rakowski W., Kuciński K., Wkład wsi na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, poprzez przepływ siły roboczej, w: Przestrzenne zróżnicowanie ciążeń migracyjnych ludności regionu warszawskiej. "Monografie i Opracowania" nr 53, SGPiS, Warszawa 1976.
 53. Regulski J., Planowanie miast. PWE, Warszawa 1986.
 54. Rejony intensywnych dojazdów do pracy. Opracowanie regionalne. GUS, Warszawa 1988, s. 142.
 55. Rocznik Statystyczny Województw. GUS, Warszawa 1988, s. 176 i 52003.
 56. Rodzewicz A., Motywy decyzji migracyjnych w badaniach ankietowych, w: Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. "Monografie i Opracowania", nr 6, SGPiS, Warszawa 1986.
 57. Rosłanowska-Plichcińska K., Warunki prowadzenie interesów w Polsce. PWPT "Posteor" Sopot, Warszawa 1990, s. 51.
 58. Rostow W.W., The proces of Economc Growth. Nowy Jork 1962.
 59. Roveinstein E.G., The Lows of Migration. 'Journal of Royal Statistical Society", pt. II, no 52, 1889.
 60. Rutkowska A., Lokalizacja Zakładów Akumulatorowych w Piastowie. Praca magisterska. SGPiS, Warszawa 1988.
 61. "Rzeczpospolita". 2.07.1990, 3.08.1990, 7.09.1990.
 62. Sackiewicz E., Dyka S., Handlowa obsługa rolnictwa. PWE, Warszawa 1978, s. 86-87.
 63. Sakson A., Przemiany więzi rodzinnej ludności Mazur w związku z procesem migracji do RFN. "Olsztyńskie Studia Demograficzne", Olsztyn 1987.
 64. Stalski M., Protection of the human environment and tourism: possibilities of cooperation of two spheres of human activity. "Geographia Polonica" nr 52, Warszawa 1986.
 65. Stryjakiewicz T., Czynniki lokalizacji I funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, s. 74.
 66. Śnieg-Czaplewska, Na wylocie. "Polityka " 1990, nr 38.
 67. Tederko C., Jak przechodzić z system nakazowo-rozdzielczego do system rynkowego w gospodarce mięsnej w świetle doświadczeń z przeszłości. "Gospodarka Mięsna" 1989, nr 2, s. 7-102.
 68. Trzcińska B., Oddziaływanie inwestycji wiodącej na zatrudnienie w zakładach przemysłowych w ośrodkach intensywnie uprzemysławianych. PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych. PWN, Warszawa 1988, s. 49-50.
 69. Urban R., Preferencje pilnie potrzebne. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 30, s. 8.
 70. Urban R., Procesy koncentracji a strategia rozwoju przemysłu spożywczego. "Inwestycje i Budownictwo" 1985, nr 10, s. 19-22.
 71. Winiarski B., Czynniki i etapy podnoszenia intensywności gospodarki obszarów nierozwiniętych. "Biuletyn" KPZ PAN , z. 31, Warszawa 1964.
 72. Wnęk M., Wprowadzenie kultur o wysokiej pracochłonności a organizacja przemysłu przetwórczego , w: Czynniki organizacyjne w produkcji rolniczej. Materiały na konferencje zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Lublin, kwiecień 1967.
 73. Wypych W., Uprzemysłowienie, rozwój gospodarczy i społeczny Polski w ujęciu przestrzennym. "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 2, s. 25-29.
 74. Zagrożdżon A., Kilka uwag o obszarach problemowych. . "Biuletyn KPZK" PAN 1988, nr 1-2
 75. Zalewski A., Modyfikacja systemu kontraktacji. "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 6, s. 67-68.
 76. Zalewski A, Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa 1989, s. 22.
 77. Zajda J., Systemy bankowe w gospodarce kapitalistycznej. PWE, Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu