BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Tomasz (Politechnika Rzeszowska; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach), Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Title
Wewnątrzregionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce
Intra-regional differences in the Polish labour market
Source
Wiadomości Statystyczne, 2012, nr 12, s. 68-89, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Regionalny rynek pracy, Zróżnicowanie regionalne, Analiza statystyczna, Konwergencja, Dywergencja
Regional labour market, Regional diversity, Statistical analysis, Convergence, Divergence
Note
summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest próba statystycznej analizy procesów σ- i β-konwergencji i dywergencji cech opisujących sytuację na rynku pracy w województwach. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych dotyczących powiatowych stóp bezrobocia rejestrowanego oraz płac realnych brutto za lata 2002-2009, które są dostępne na stronie GUS (www.stat.gov.pl). (fragment tekstu)

The authors present a statistical analysis of the feature convergence and divergence processes describing the situation on the labor markets in voivodships. The analysis was conducted based on CSO data on the poviat registered unemployment rates and real gross wages. The paper discusses the theoretical aspects of the processes of σ- and β-convergence and real divergence and presents an analysis of intra-regional differences in registered unemployment rates and real gross wages as well as o-process of convergence and divergence, and then estimates the parameters of ff-convergence and divergence equations of the analyzed features. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W. (2008), Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 2. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W. (2009), Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 9
 3. Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Ciołek D. (2003), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003
 5. Gajewski P. (2007), Konwergencja regionalna w Polsce, praca doktorska napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem T. Tokarskiego, Łódź
 6. Gajewski P., Tokarski T. (2004), Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, "Studia Ekonomiczne" INE PAN, nr 1-2 (XL-XLI)
 7. Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
 8. Hansen C. (2002), A Literature Survey on Increasing Returns, Agglomeration Effects and Economic Growth, The Treasury, Wellington
 9. Islam N. (2003), What Have We Learnt From the Convergence Debate, "Journal of Economic Surveys", vol. 17 (3)
 10. Jabłoński Ł., Tokarski T. (2010), Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, "Studia Prawno-Ekonomiczne"
 11. Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.) (2010), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 12. Lucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economics Development, "Journal of Monetary Economics"
 13. Lucas R. E. (1990), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, "American Economic Review"
 14. Lucas R. E. (1993), Making a Miracle, "Econometrica"
 15. Lucas R. E. (2010), Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
 16. Maddala G. S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 17. Martin P. (1999), Are European Policies Delivering?, EIB Papers, vol. 4, No 2
 18. Misiak T. (2008), Zależność między inwestycjami i wydatkami rządowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 19. Misiak T., Sulima A., Tokarski T. (2010), Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej? (w:) W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski (2010)
 20. Tokarski T. (2005), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa
 21. Tokarski T. (2008), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8
 22. Tokarski T. (2009), Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 23. Wójcik P. (2008), Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, praca doktorska napisana na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Z. B. Liberdy, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu