BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głodziński Eryk (Politechnika Warszawska)
Title
Strategiczne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych - zakres i uwarunkowania
Strategic Project Management in Project-Based Enterprises - Scope and Conditions
Source
Przegląd Organizacji, 2013, nr 3, s. 18-23, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Kluczowe czynniki sukcesu, Zarządzanie projektem, Zarządzanie strategiczne, Otoczenie przedsiębiorstwa
Key success factors, Project management, Strategic management, Enterprise environment
Note
summ.
Abstract
Głównym celem publikacji jest określenie zakresu i uwarunkowań strategicznego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych. Zakres został scharakteryzowany w wyniku częściowej adaptacji analogicznego obszaru zarządzania organizacją oraz poprzez podział zadań w ramach poszczególnych faz projektu. Uwarunkowania opisano analizując definicję strategii projektu i jego kluczowe czynniki sukcesu. W artykule wskazano wpływ wybranych czynników otoczenia zewnętrznego na strategiczne zarządzanie projektem. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to analyse the scope and conditions of strategic project management in project-based companies. The scope was presented on the basis of the definition from organisation management and an analysis of selected activities of a project phases. The conditions were described with respect to a project strategy and main project success criteria. Next, selected indicators of an external environment influencing strategic project management were discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Forth Edition, Project Management Institute, Warszawa 2009.
 2. ARTTO K., KUJALA J., DIETRICH P., MARTINSUO M" What Is Project Strategy?, "International Journal of Project Management" 2008, vol. 26.
 3. ATKINSON R., Project Management: Cost, Time and Quality, Two Best Guesses and a Phenomenon, Its Time to Accept Other Success Criteria, "International Journal of Project Management" 1999, vol. 17, no. 6.
 4. HAUC A., KOVAC J., Project Management in Strategy Implementation - Experiences in Slovenia, "International Journal of Project Management" 2000, vol. 18.
 5. JAKUBCZYC J., Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008.
 6. KERZNER H., Projektmanagement. Ein systemorientierter Ansatz zur Planung und Steuerung, mitp, Heidelberg 2008.
 7. LAMPEL J., JHA P.P., Models of Project Orientation in Multiproject Organisations, w: MORRIS P.W.G., PINTO J.K. (ed.), The Willey Guide to Managing Projects, John Willey&Sons, London 2004.
 8. ŁADA M., KOZARKIEWICZ A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 9. MORRIS P.W., JAMIESON A., Moving from Corporate Strategy to Project Strategy, "Project Management Journal" 2005, vol. 36, no. 4.
 10. MUNNS A.K., BJEIRMI B.F., The Role of Project Management in Achieving Project Success, "International Journal of Project Management" 1996, vol. 14, no. 2.
 11. OBŁÓJ K" Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 12. PATANAKIL P., SHENHAR A" What Project Strategy Really Is: The Fundamental Building Block in Strategic Project Management, "Project Management Journal" 2011, vol. 43, no. 1.
 13. PAWLAK M., Struktury organizacyjne zrządzania projektami, "Przegląd Organizacji" nr 1/2004.
 14. PAWLAK M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
 15. PENC J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 16. SHENHAR A.J., DVIR D., Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, Wyd. APN Promise, Warszawa 2008.
 17. SKALIK J. (red.), Zarządzanie projektami, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 18. STABRYŁA A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
 19. STABRYŁA A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007.
 20. TURNER J.R., The Handbook of Project- based Management: Leading Strategie Change in Organisations, Third Edition, McGraw-Hill, London 2009.
 21. TROCKI M" SOŃTA-DRĄCZKOWSKA E. (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Wyd. Bizarre, Warszawa 2009.
 22. TROCKI M" GRUCZA B" OGONEK K" Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 23. YANG L-E., Implementation of Project Strategy to Improve New Product Development Performance, "International Journal of Project Management" 2012, vol. 30.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu