BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczkowska Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wczesna internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
Early Internationalization of Small and Medium Enterprises
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 77-87, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Organizacja born global, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Kompetencje kierownicze
Enterprise internationalization, Born global, Small business, Globalization of enterprise activity, Managerial competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono nowe podejście małych i średnich przedsiębiorstw do procesu internacjonalizacji, koncepcję born global. Wskazano na różne próby definiowania "urodzonych globalistów". W rozważaniach przedstawiono uwarunkowania sprzyjające szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, która zastępuje tradycyjny model sekwencyjny. Szczególną uwagę zwrócono na kompetencje menedżerów firm born global. Przedstawiono także charakterystykę menedżerów przedsiębiorstw stopniowo umiędzynarodowionych i wybierających szybką ścieżkę międzynarodowej ekspansji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a new approach to the internationalization process for small and medium enterprises - the born global concept. The various attempts at defining "born globalists" are indicated. Among considerations are favorable conditions for the rapid internationalization of enterprises replacing the traditional sequential model. Particular attention is paid to the required competences of managers in born global companies. The characteristics of business managers from companies that are internationalized gradually as well as those that have chosen the fast-track to international expansion are also included. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson S., Wictor I. (2003), Inovative Internationalization in the New Firms: Born-Globals the Swedish Case, Journal of International Entrepreneurship, vol. 1, z. 3.
 2. Buckley P.J. (2000), Foreign market entry: a formal extension of internalization theory, w Casson M., Economics of International Business, (b.m.), Edward Elgar.
 3. Chetty S., Campbell-Hunt C. (2004), A Strategic Approach to Internationalization: A Traditional Versus of a "Born Global" Approach, Journal of International Marketing, nr 1.
 4. Duliniec E. (2011), Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 5. Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, Warszawa, PWE.
 6. Duliniec E. (2011), Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione - uwarunkowania i rozwój, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 7. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa, PWE.
 8. Helm R. (1997), Internationale Markteintrittsstrategien, Köln, Josef Eul Verlag.
 9. Hollensen S. (2001), Global Marketing, (b.m.), Pearson Education Limited.
 10. Knight G.A., Cavusgil S.T. (1996), The Born Global Firm. A Challenge to Traditional Internationalization Theory, Advances in International Marketing, nr 8.
 11. Knight G.A., Madsen T.K., Servais P. (2004), An Inquiry into Born-global Firms in Europe and the USA, International Marketing Review, vol. 21, z. 6.
 12. Luostarinen R., Gabrielsson M. (2002), Globalization and global marketing strategies and born globals in SMOPECs, w materiał na konferencję European International Business Academy, Ateny, 8-10 grudnia.
 13. Moen O. (2002), The Born Globals: A New Generation of Small European Exporters, International Marketing Review, vol. 19, z. 2.
 14. Nowak-Far A. (2000), Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Warszawa, PWN.
 15. Pock M. (2010), Born Globals. Internationale Wachstumsstrategien junger Unternehmen, Wiesbaden, Gabler Verlag.
 16. Pocztowski A., red. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 17. Rasmussen E.S., Madsen T.K., Evangelista F. (2001), The Founding of the Born Global Company in Denmark and Australia: Sensemaking and Netwoking, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol. 13, z. 3.
 18. Rennie M.W. (1993), Global competitiveness: Born global, The McKinsey Quarterly, vol. 4.
 19. Rialp A., Rialp J., Urbano D., Vaillant Y. (2005), The born-global phenomenon: a comparative study research, Journal of International Entrepreneurship, vol. 3, z. 2.
 20. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.
 21. Sznajder A. (1995), Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Warszawa, PWN.
 22. Thai M.T.T., Chong L.L. (2008), Born-global: the case of four Vietnamese SMEs, Journal of International Entrepreneurship, vol. 6.
 23. Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 24. Zhou L., Wu W., Luo X. (2007), Internationalization and the performance of Born Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks, Journal of International Business Studies, vol. 38, z. 4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu