BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Respektowanie interesów pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
Respecting Employee Interests in Small and Medium Enterprises
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 39-50, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Interes pracowniczy, Badania ankietowe, Badania empiryczne
Small business, Employees' interests, Questionnaire survey, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
W literaturze przedmiotu coraz częściej stwierdza się, iż łączenie trwania i rozwoju przedsiębiorstw z osiąganiem przez pracobiorców pożądanych przez nich oczekiwań (interesów) związanych zatrudnieniem nie może mieć charakteru tylko okazjonalnego. Stąd też podkreśla się znaczenie kategorii interesów pracobiorców, a w szczególności rozpoznawania i respektowania tych interesów. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych w tym zakresie, biorąc pod uwagę interesy pracobiorców zatrudnionych w przedsiębiorstwach zaliczanych do kategorii małych i średnich. (abstrakt oryginalny)

With ever increasing frequency, topical literature states that the combining of company survival and development with employees achieving their desired employment - related expectations (interests) cannot be incidental in character. This is the reason why the importance of the category of employee interests, especially the identification and respecting of those interests, is stressed. This paper presents the results of empirical research into this area, taking into consideration the interests of employees employed by companies in the small and medium category. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cierniak-Emerych A. (2011), Legally protected employee interests and their observance in Polish economic practice, w Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Human and work in a changing organization. Management oriented on the employee interests, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 224.
  2. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław, Akademia Ekonomiczna.
  3. Gableta M., red. (2012), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  4. Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
  5. Kodeks pracy z hasłami i skorowidzem (2011), Warszawa - Kraków, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  6. PIP, Mniej wypadków, więcej zaległości - polskie firmy w 2010 r., dostęp 13.03.2011, .
  7. Randstad Award o badaniu, dostęp 14.04.2013, http://www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/o-badaniu.
  8. Randstad Award: znamy najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce!, dostęp 14.04.2013, .
  9. Towalski R. (2001), Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
  10. Komisja Europejska, Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L124 z 20.5.2003.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu