BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Troska o satysfakcję pracowników - nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm?
Care for Worker Satisfaction : New Paradigm or New Pragmatism
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 51-60, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zadowolenie z pracy, Systemy motywacyjne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Badanie satysfakcji
Small business, Job satisfaction, Motivating systems, Human Capital Management, Satisfaction research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Charakterystyka firm sektora MŚP w Polsce wskazuje na znaczenie doskonalenia procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Analiza specyficznych cech firm tego sektora i ocena systemu zarządzania kapitałem ludzkim dowodzą celowości poprawy jakości systemów motywacyjnych. Argumentem jest także poziom zadowolenia z pracy i satysfakcji pracowników. Przytoczone wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie. Dlatego racjonalnym kierunkiem doskonalenia systemów motywacyjnych jest zastosowanie rozwiązań opartych na nowym paradygmacie, którym jest troska o poziom satysfakcji pracowników. W trudnych warunkach gospodarowania paradygmat ten staje się nie tylko merytoryczną, lecz także obiektywną koniecznością. (abstrakt oryginalny)

A characterization of companies of the SME sector in Poland demonstrates the importance of improving the process of human capital management. Analysis of the specific attributes of the companies in this sector and an evaluation of the human capital management system proves the advisability of improving the quality of incentive systems. Another argument is the level of job satisfaction and employee satisfaction. These findings are derived from research carried out on a representative, nationwide sample. It is for this reason that a rational direction for improving the incentive systems is the application of solutions based on a new paradigm that is concerned with the level of employee satisfaction. Such a paradigm becomes not only a substantive, but also an objective necessity under difficult management conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bełczyk K. (b.r.), Wynagrodzenia w firmach o równej wielkości w 2011 roku, dostęp 15 stycznia 2013, .
 2. Borkowska S. (2006), Motywacja i motywowanie, w Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 3. Dunbar R., The ultimate brain teaser, .
 4. Frieske K.W. (2004), Dynamika zbiorowych stosunków pracy - o tym, że Giambattista Vico miała rację, w Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa, IPiSS.
 5. Garbarski L., Kłosiewicz U., Nowacki R., Oleniczuk-Merta A., Słomińska B., Strużycki M. (1999), Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa, Difin.
 6. Harter J., Schmidt F., Hayes T. (2007), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, vol. 87.
 7. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, PWE.
 8. Juchnowicz M. (2009), Paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego w polskich realiach, w Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 9. Koys D. (2001), The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational effectiveness: a unit-level, longitudinal study, Personnel Psychology, vol. 54.
 10. Lichtarski J.M. (2009), Przesłanki stosowania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, w Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 11. Piecuch T. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, .
 13. Safin K. (2003), Zarządzanie małą firmą, Wrocław, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu.
 14. Sidor-Rządkowska M. (2010), Zarządzanie personelem w małej firmie, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Whitman D., Van Rooy D., Visevesvarn C. (2010), Satisfaction, citizenship behaviors and performance In work units: a meta-analysis of collective construct relations, Personnel Psychology, vol. 63.
 17. Tarnawa A., Raport o stanie sektora MŚP - główne wnioski, dostęp, 19 grudnia 2011, .
 18. Yücel I. (2012), Examining the relationships among job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention: an empirical study, International Journal of Business and Management, vol. 7.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu