BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego
The Countryside of 2050 - Reflections on the Future of Polish Countryside, with Particular Emphasis on the Łódź Region
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 39-52, bibliogr. 24 poz.
Rural Studies
Keyword
Wieś, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
Village, Rural development, Local development, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Country
Region łódzki
Lodz region
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wizji wsi w regionie łódzkim w perspektywie 2050 roku. Zasadniczą część artykułu poprzedzają refleksje teoretyczne oraz próba nakreślenia wizji badań naukowych obszarów wiejskich w przyszłości. Opis kierunku i efektów przekształceń wsi w regionie łódzkim ustrukturyzowano, przyjmując trzy dominanty problemowe, tj. sytuację na rynku pracy, proces depopulacji oraz przemiany tożsamości kulturowej mieszkańców wsi. Zdaniem autora kluczowe znaczenie dla rozwoju wsi i jej stanu za 40 lat będzie mieć dezagraryzacja oraz osłabienie potencjału ludnościowego. Materialnemu i demograficznemu "kurczeniu" się wsi będzie towarzyszył proces odzyskiwania tożsamości wiejskiej przez społeczności lokalne, w którym należy widzieć szansę na jej przejście w nowy wymiar rozwoju społecznego (postprodukcyjny) oraz kształtowanie się szerszej, wielowymiarowej formuły "wiejskości". (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problem of imagining the countryside in the Łódź region in 2050. The main part of the article is preceded by refl ections about the theoretical issues of assessing future concerns and an attempt of creating a vision of future research regarding rural areas. The description of trends and effects of rural transformations in the region were structured using three dominant problems, i.e. the labour market, the depopulation and the development of rural identity. According to the author, disagrarisation and the weakening of population's potential will be of key importance to the development and condition of rural areas in 40 years. The material and demographic "shrinking" of the countryside will be accompanied by the process of reclamation of rural identity, which should be seen as an opportunity for its passing into the new (post-productive) dimension of social development and the shaping of a wider formula of "rurality". (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 2. Bauman Z., 2007, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 3. Bukraba-Rylska I., 1992, Badanie kultury a odbudowa tożsamości wsi współczesnej, [w:] Wieruszewska M. (red.), Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa, s. 133-157.
 4. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Dylik J., 1970, Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź.
 6. Halamska M. (red.), 2011a, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI w., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Halamska M., 2011b, Społeczna kondycja polskiej wsi. Struktura, kapitały i społeczeństwo obywatelskie w I dekadzie XXI w., [w:] I. Nurzyńska, M. Drygas (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, IRWiR, Warszawa.
 8. Jakobczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), 2006, Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Jewtuchowicz A., Wójcik M. (red.), 2010, Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 11. Krysiak S., 2010. Ekologiczno-krajobrazowy wymiar odłogowanych gruntów porolnych - przykłady z województwa łódzkiego, [w:] S. Liszewski (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, s. 309-320.
 12. Lisocka-Jaegermann B., 2011, Kultura w rozwoju lokalnym, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 13. Lisowski A., 2011, Geografia i nauki społeczne w nauce transdyscyplinarnej, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 69-90.
 14. Liszewski S. (red.), 2001, Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź.
 15. Moscovici S., 2001, Social Representations: Essays in Social Psychology, New York University Press, New York.
 16. Rembowska K., 2003, Region i lokalność w świetle nowych geograficznych koncepcji badawczych, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk-Poznań, s. 33-42.
 17. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 18. Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 19. Wieruszewska M., 2012, Lokalne, globalne, ponowoczesne wymiary kultury wsi, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR, Warszawa, 189-211.
 20. Winid W., 1937, Miasto i wieś w krajobrazie geograficznym i ich rola w życiu gospodarczym i społecznym, Czasopismo Geograficzne, 15 (1), s. 4-18.
 21. Wirth L., 1938, Urbanism as way of life, The American Journal of Sociology, 44, 1, s. 1-24.
 22. Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Wojcik M., 2012a, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Wójcik M., 2012b, Funkcje gospodarcze jako wyraz rozwoju lokalnych rynków pracy. Próba metodyczna na przykładzie obszarów wiejskich województwa łódzkiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu