BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uliszak Radosław (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Wizja wsi małopolskiej - rok 2050 - spodziewane scenariusze zmian
Vision of Małopolska's Countryside - Year 2050 - Expected Change Scenarios
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 67-82, ryc., bibliogr. 14 poz.
Rural Studies
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Wieś, Rozwój lokalny
Rural development, Village, Local development
Note
summ., streszcz.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Małopolska jest regionem o wybitnych w skali kraju walorach przyrodniczych. Pod względem gospodarki rolnej wciąż nosi cechy minionych epok - znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych i ich niewielka towarowość. Coraz większe znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym odgrywają różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Małopolska już teraz, jak i w przyszłości może wiązać swoją gospodarkę z zaspokajaniem potrzeb związanych z turystyką i rekreacją. Funkcje terenów wiejskich będą silnie związane z funkcjonowaniem rejonów turystycznych i rozwojem miasta Krakowa czy szerzej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Zaproponowano pięć prawdopodobnych scenariuszy rozwoju wsi małopolskiej w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat odpowiednio dla regionów, które roboczo określono: krakowski, turystyczny górski, pogórski, rolniczy północny i śląsko-krakowski. (abstrakt oryginalny)

Małopolska is well known as a region of outstanding nationwide natural beauty. In terms of the agricultural economy the region still bears the features of former times. It is characterized by a high share of self-sufficient farms and significant fragmentation of fields. A variety of leisure forms and spending free time becomes increasingly important in the social and economic life of the Polish society. Małopolska may involve its economy to meet the needs of tourism and recreation now and in the future. The functions of rural areas are strongly associated with the operation and development of the tourist areas and the city of Cracow and its surroundings as well. Five possible scenarios for development of Małopolska's countryside over the next several years were proposed respectively for regions that are tentatively identified as: the Cracowian region, mountain tourism region, foothills region, northern agricultural region and Silesian-Cracowian region. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chudy-Hyski D., 2002, Wypoczynek na obszarach wiejskich Austrii, Wieś i Rolnictwo, 1(114).
 2. Faracik R., 2011, Turystyka w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków.
 3. Guzik Cz., 2003, Sadownictwo karpackiego rejonu sadowniczego w dobie transformacji systemowej kraju, [w:] B. Gorz, Cz. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii AP, Kraków.
 4. Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce, 2012, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków.
 5. Gorz B., 2006, Rolnictwo Polski południowo-wschodniej (uwarunkowania rozwoju i stan współczesny), [w:] B. Głębocki (red.), Rolnictwo Polski u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, s. 311-356.
 6. Gorz B., Uliszak R., 2009, Przestrzeń wiejska Małopolski i jej zmiany pod wpływem funduszy europejskich, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 233-248.
 7. Gorz B., Uliszak R., 2002, Wielofunkcyjny rozwój na obszarach wiejskich w południowej Polsce, [w:] W. Kamińska (red.),Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.
 8. Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa, 1997, Małopolska Rada Regionalna, Bielsko-Biała, Kielce, Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, Tarnów.
 9. Mika M., Kurek W., 2011, Ocena i perspektywy rozwoju Krakowa jako ośrodka turystycznego, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków.
 10. Moskal S., Kotala A., 1996, Problemy zagospodarowania zasobów pracy na przeludnionych terenach wiejskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4-5.
 11. Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, 2012, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Strategia rozwoju województwa małopolskiego 2011-2020. Małopolska 2020, 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 13. Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013. Małopolska 2015, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 14. Uliszak R., 2001, Problemy przestrzennego i strukturalnego rozwoju rolnictwa Polski Południowej w świetle doświadczeń krajów Europy Zachodniej, maszynopis, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu