BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek-Szczepańska Maria (Polska Akademia Nauk)
Title
Podróż przez małopolską wieś 2050
Journey Across Małopolska's Countryside 2050
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 83-93, bibliogr. 11 poz.
Rural Studies
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Wieś, Rozwój lokalny
Rural development, Village, Local development
Note
summ., streszcz.
Country
Małopolska, Województwo małopolskie
Malopolska, Małopolskie Voivodeship
Abstract
Opracowanie jest autorską wizją przyszłości wsi województwa małopolskiego. Stanowi zbiór subiektywnych refleksji, własny punkt widzenia na możliwe kierunki przemian małopolskiej wsi w perspektywie kilkudziesięciu lat, nie jest zaś jednoznaczną diagnozą przyszłości. Obraz wsi, zjawiska i procesy tam zachodzące w połowie stulecia przedstawiono, opisując kilka najbardziej charakterystycznych "przystanków" w podróży po regionie. Podróż ta zaczyna się od rolniczej północy województwa, przez okolice Krakowa, wieś podhalańską i Sądecczyznę, kończy się zaś w Gorlickiem na wschodzie. (abstrakt oryginalny)

The study is an authorial vision concerning the future of the Małopolskie voivodeship's countryside. It comprises a collection of subjective reflections, own point of view on the possible directions in transformation of Małopolska's rural areas in the perspective of several decades, it is not however a univocal diagnosis for the future. Picture of the countryside, phenomena and processes taking place in the middle of the century were presented by describing some of the most characteristic "stops" when travelling across the region. The journey starts from typically agricultural north of the voivodeship, through the surroundings of Cracow, Podhale and Sądecczyzna's countryside and it ends in the area of Gorlice in the east. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J. Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M, Janicki W., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Warszawa-Kraków.
 2. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 3. Cohen E., 2011, Zmieniające się oblicza współczesnej turystyki, Folia Touristica, 25 (2).
 4. Domański B., 2002, Przemysł w rozwoju gospodarczym Małopolski, [w:] Z. Górka i A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, PTG, UJ, AP, Krakow, s. 55-68.
 5. Hunek T., 2001, Ewolucja modelu wsi polskiej, [w:] Kolarska-Bobińska i in. (red.), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 6. Kaleta A., 2012, Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego - wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1/2, Gdańsk, s. 361-371.
 7. Kurek S., 2007, Typologia procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 133-156.
 8. Kurkiewicz J., Soja E., Knapik O., 2010, Prognoza ludności dla powiatów Małopolski na lata 2010-2030, ekspertyza na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków.
 9. Potencjał i trendy rozwojowe miast w województwie małopolskim, 2010, ekspertyza na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków.
 10. Rybiński K., 2007, Globalizacja w trzech odsłonach. Off shoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. Sobiecki R., 2008, Przygotowanie europejskiego rolnictwa do szoku wynikającego z globalizacji, [w:] Kłodziński M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa, s. 171-188.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu