BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulikowski Roman (Polska Akademia Nauk)
Title
Obszary wiejskie województwa podlaskiego w perspektywie 2050 roku
Rural Areas of the Podlaskie Voivodeship in the Perspective of 2050
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 129-142, bibliogr. 11 poz.
Rural Studies
Keyword
Wieś, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
Village, Rural development, Local development, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
W oparciu o historyczne i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju województwa podlaskiego oraz dostępną literaturę i dokumenty przedstawiono autorską wizję kierunków rozwoju tego województwa. Dla każdego z sześciu wyróżnionych obszarów (Zachodnie Podlasie, doliny Biebrzy i Narwi, Suwalszczyzna i Ziemia Augustowska, gminy położone przy granicy z Białorusią, strefa podmiejska Białegostoku, południowo-wschodnia część województwa podlaskiego) zarysowano uwarunkowania i możliwe przekształcenia terenów wiejskich w perspektywie połowy XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

Taking into the consideration history, differentiation of natural environment and present level of economic development, as well as literature related to the topic, this article pointed out the problems of future development of rural areas in Podlasie region in the perspective of 2050. The prognosis was worked out separately for six different areas in this voivodeship. The first one was the area of intensive cattle breeding and milk production, located in western part of the region. The second is the area of wide valleys of Biebrza and Narew rivers - characterised by high and particularly valuable ecological conditions. The third was the Suwałki and Augustów lakelands with numerous glacial lakes and moraine hills. The fourth one is the area located along the eastern state boundary, poorly settled and intensively forested with Białowieża, Knyszyn and Augustów virgin forests - environmentally very valuable. The fifth area is the rural suburban zone of Białystok with development of different functions, other than agriculture - residential, services, industrial and recreation in the eastern part. The sixth study area was the south-eastern part of Podlaskie voivodeship - typical rural area with the domination of agricultural functions. For each of these six rural areas of Podlasie region different ways of further development have been forecasted in the perspective of 2050.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza poziomu rozwoju społeczno gospodarczego województwa podlaskiego (Praca zespołowa), 2011, Instytut Badań i Analiz Vivide, Białystok.
 2. Biegajło W., 1957, Szachownica gruntów i gospodarka trójpolowa na terenie województwa białostockiego, Przegląd Geograficzny, 29, 3, s. 533-560.
 3. Bortłomiuk A., 2010, Działalność rolnicza a Dolinie Biebrzy, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s.113-143. Czarnecki W., 2007, Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia, Studia i Rozprawy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 4. Ejsmont Z., Horodeński R., 2005, Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich (podlaskie, lubelskie, podkarpackie), [w:] Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno gospodarczej, Studia KPZK PAN, nr 115, Warszawa, s. 22-36.
 5. Kołodziejczak A., 2005, Rolnictwo Polski przed akcesją do Unii Europejskiej i po niej [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki wydawnictwo naukowe, Poznań, s.415-450.
 6. Kostrowicki J. (red.), 1969, Atlas województwa białostockiego, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 7. Kostrowicki J. (red.) 1967, Województwo białostockie. Monografia geograficzno-gospodarcza, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 8. Niewiadomski K., 2005, Uwarunkowania rozwoju rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na przykładzie woj. podlaskiego, Wieś i Rolnictwo, 4(129), s. 175-185.
 9. Ponikiewski M., 1997, Uwarunkowania i kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, Ekonomia i Środowisko Białystok.
 10. Strategia rozwoju Polski do roku 2020: synteza, 2000, Prezydium PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 11. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2020 r., 2006, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu