BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewska Gabriela (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w perspektywie 2050 roku
Trends for the Development of Middle Pomerania's Rural Areas in the Perspective of 2050
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2013, t. 31, 153-164, bibliogr. 20 poz.
Rural Studies
Keyword
Potencjał rozwojowy, Wieś, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
Development potential, Village, Rural development, Local development, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania
Abstract
Podstawowym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego jest wzrost ich różnorodności, przede wszystkim poprzez wzbogacanie struktury funkcji społeczno-gospodarczych. Na badanym terenie rolnictwo i leśnictwo odgrywa istotną rolę w życiu społeczności wsi i stanowi podstawę zarządzania zasobami naturalnymi oraz zagospodarowania krajobrazu wiejskiego. W artykule zaprezentowano najważniejsze uwarunkowania oraz trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Ukazano przekształcenia demograficzno-osadnicze i funkcjonalno-przestrzenne wsi, uwzględniając potencjał rozwojowy badanego regionu. (abstrakt oryginalny)

The changes that occur in rural areas have been the result of many processes both economic, social, political and cultural. They are often associated with environmental considerations, as well as those which are derived from the method and level of development of the rural space. The basic condition for the development of Middle Pomerania's rural areas is to increase their diversity, in particular by enriching the socio-economic functions. Agriculture and forestry play an important role in the lives of rural communities and are the basis for natural resource management and development of the rural landscape. The rural areas of Middle Pomerania change their character. Along with agricultural production, multifunctional space consumption becomes more evident, therefore recreation, housing and non-productive use of natural resources is increasingly significant. The most important conditions and trends in the development of rural areas of Middle Pomerania are presented in this article. The demographic, settlement, functional and spatial transformation of countryside are shown, taking into account the development potential of the studied region. The development of the village examined is now and in my opinion will be in the future determined by the natural environment, determined by demographic factors mainly the size and location of population, settlement structure and socio- -economic activity. The main stimulator for the agricultural development and changes in the Pomeranian villages will be the production of raw energy material. Rural tourism and agro-tourism will have a significant influence on the development of coastal areas. It is probable that trends of Middle Pomerania's rural areas development outlined at the beginning of the twenty-first century will be continued in the future. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapiewska G., 2009, Możliwości rozwoju biogazowni rolniczych na Pomorzu, [w:] Jasiulewicz M. (red.), Energetyczne wykorzystanie biomasy w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 97- 109.
 2. Czapiewska G., 2010, The potential and development of the wind power industry in Pomerania, Poland. [w:] Z. Brodziński, M. Kramarz, M. R. Sławomirski (red.), Renewable energy as an indicator of modern economy, Fundacja Idealna Gmina, Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 193-210.
 3. Czapiewska G., 2011, Renewable energy and its influence on the development of rural areas of Middle Pomerania, [w:] M. Jasiulewicz (red.), Use of biomass in power engineering: economic and ecological aspects, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 45-64.
 4. Czapiewska G., 2012a, Ekonomiczno-społeczne skutki restrukturyzacji państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Środkowym, Akademia Pomorska, Słupsk.
 5. Czapiewska G., 2012b, Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (2), s. 49-63.
 6. Heff ner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - uwarunkowania - zależności - czynniki - skutki. Badania zróżnicowania obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie rozwoju społeczno- gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-28.
 7. Jasiulewicz M., 1998, Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 8. Jasiulewicz M., 1999, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 9. Kowalski A., Figiel S., Halamska M., 2011, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 29-42.
 10. Kozera M., 2012, Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich obszarów wiejskich, Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 2, Warszawa, s. 46-53.
 11. Mularczyk K., 2005, Polityka i wieś - 2025, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025.Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 139-143.
 12. Ossowska L., 2009, Zmiany poziomu zasobów ludzkich obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 8 (3), s. 117- -123.
 13. Rydz E., 2004, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich w regionach nadmorskich, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 219-248.
 14. Rydz E., 2006, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Akademia Pomorska, Słupsk.
 15. Rydz E., 2008, Przekształcenia osadnictwa wiejskiego na Pomorzu Środkowym ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejskowiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 157-175.
 16. Rydz E., 2010, Transformacja przestrzeni wiejskiej Pomorza Środkowego, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 331-348.
 17. Suszyński A., 1993, Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 18. Wilkin J., 2005, Rolnictwo a społeczeństwo - ewolucja funkcji i relacji, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. IRWIR PAN, Warszawa, s. 9-28.
 19. Wilkin J., Budzich-Szukała U., Saloni J., 2005, Wizja rozwoju polskiej wsi - elementy wspólne i różnicujące. Próba syntezy, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025.Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 15-26.
 20. Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] J. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa, s. 9-20.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu