BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Powęska Halina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Development of Retail Trade in the Border Areas in Poland in the Light of Selected Theoretical Approaches
Rozwój handlu detalicznego w obszarach przygranicznych w Polsce w świetle wybranych ujęć teoretycznych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 2, s. 77-84, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych
Retail trade, Border areas, Region cross-border cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Handel detaliczny w obszarach przygranicznych Polski w okresie ostatnich 20 lat charakteryzował się dużą dynamiką zmian, głównie za sprawą transgranicznej niere-jestrowanej wymiany handlowej. W niniejszym artykule proces ten przedstawiono w świetle teoretycznych ujęć problemu. Jednakże istniejące modele odnoszą się do warunków gospodarczych, w których zakres działalności podmiotu handlowego zależy głównie od jego przedsiębiorczości, innowacji i możliwości inwestycyjnych. Warunki prowadzenia działalności handlowej w obszarach przygranicznych Polski w analizowanym okresie były mało stabilne, wymagające szybkiego dostosowania się przedsiębiorców do zachodzących zmian. Dlatego dla pełnego ukazania specyfiki rozwoju handlu przygranicznego, jego złożoności, wieloaspektowości i wieloetapowości zastosowano koncepcję samoorganizacji, którą szeroko stosuje się do analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w okresie transformacji. (abstrakt oryginalny)

Over the past twenty years, retail trade in the border zone areas in Poland has been characterized by a great dynamics of change, mainly due to unregistered cross-border trade. The present article investigates the process in the light of theoretical approaches to the problem. The existing models, however, are applied to economic conditions in which the range of activity of the commercial enterprise depends mainly on its entrepreneurship, innovation and investment opportunities. The conditions of conducting commercial activity in the border regions of Poland during the period under investigation were fairly unstable and made the entrepreneurs respond rapidly to the changes underway. This is the reason why the concept of self-organization has been used to fully demonstrate the specificity of the development of cross-border trade and its complex, multi-faceted and multi-stage character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ayers R.W., 1988. Self-organization in biology and economics. HASA, RR-88-1, Laxenburg.
 2. Borusiak B., 2008. Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego (Models of growth of retail businesses). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań [in Polish].
 3. Czubała A., 2001. Dystrybucja produktów (Distribution of products). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [in Polish].
 4. Domański R., 2005. Geografia ekonomiczna: ujęcie dynamiczne (Economic Geography: a dynamie approach). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
 5. Grzesiuk A., 2010. Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce (Retailing as employer in modern economy). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań [in Polish].
 6. Nicolis G, Prigogine I., 1977. Self-organization in nonequilibrium systems. Wiley & Sons, New York - London - Sydney - Toronto.
 7. Powęska H., 1995. Development of trade and services in the eastern borderland of Poland - Problems and prospects [in:] Polish eastern border. Past and present problems. Conference Papers No 22. IGiPZ PAN, Warszawa, 83-96 [in Polish].
 8. Powęska H., 2008a. Cross-border shopping in Poland in the early 21st century. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 7 (1), 111-122.
 9. Powęska H., 2008b. The character and conditions for development of cross-border shopping in Poland in the period of transformation. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities-Economics 11 (4). http://www.ejpau.media.pl/volumell/issue4/abs-09.html.
 10. Prigogine I., 1967. Introduction to the thermodynamics of irreversible processes. Interscience, New York.
 11. Sławińska M., 2008. Kompendium wiedzy o handlu (Compendium of knowledge about trade). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu