BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sivák Rudolf (Ekonomická univerzita v Bratislave), Péliová Jana (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Title
The Euro and the Slovak Economy in a Period of Financial Crisis
Euro a słowacka gospodarka w czasie kryzysu finansowego
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2012, no 8, s. 127-134, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro
Financial crisis, Economic and Monetary Union (EMU), Euro
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Republika Słowacka przystąpiła do europejskiej unii walutowej 1 stycznia 2009 r. Ocena korzyści i strat wynikających z tego członkostwa w kontekście kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia nie jest jednoznaczna. Niekorzystne warunki konkurencji, w jakich znalazła się Słowacja, spowodowane ustaleniem kursu przeliczeniowego korony słowackiej na euro na najwyższym poziomie aprecjacji, zostały w czasie kryzysu finansowego w znacznej mierze zrekompensowane przez wyeliminowanie ryzyka kursowego. Nadal jednak obserwuje się dużą zależność gospodarki słowackiej od wzrostu popytu na rynkach zagranicznych. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, członkostwo w strefie euro oznacza większe ryzyko aniżeli korzyści, szczególnie w odniesieniu do zobowiązań, jakie kraj ten podjął w związku z uczestnictwem w Europejskim Instrumencie Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmie Stabilności. (abstrakt autora)

The Slovak Republic became a member of the European monetary union on 1 January 2009. In context of the financial and debt crisis, the evaluation of pros and cons of eurozone membership takes on a completely different perspective. The competitive disadvantage for Slovakia caused by the fixation of the conversion rate to EUR at the peak of the appreciation trend was in the financial crisis compensated to a significant extent by the elimination of currency risk. Strong dependence on the development of foreign demand is thus still being perceived. Eurozone membership has brought more risk than benefit for the field of public finance, especially with regard to the participation liabilities related to the EFSF/ESM rescue mechanisms. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. European Commission (2012) "European Economic Forecast Spring 2012". European Economy 1. European Commission.
  2. Ministry (2012) "Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 [Public administration budget framework for the period 2013-2015]. Ministry of Finance of the Slovak Republic.
  3. Suster, M. et al. (2006) "Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo" [The impact of the introduction of the euro on the Slovak economy]. Department of Research, National Bank of the Slovak Republic, March.
  4. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
  5. IMF World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx.
  6. UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) Statistical Database, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu