BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Landwójtowicz Anna (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Title
Wykorzystanie sieci bayesowskich w szacowaniu ryzyka innowacyjnego
Using Bayesian Networks to Estimate the Innovative Risk
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2013, nr 1, s. 28-34, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Sieci bayesowskie, Innowacje, Ryzyko innowacyjne, Szacowanie ryzyka
Bayesian network, Innovations, Innovation risk, Risk estimating
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób można określić poziom ryzyka innowacji z wykorzystaniem sieci bayesowskich. W opracowaniu wykorzystano analizę literaturową z zakresu innowacji oraz szeroko rozumianego ryzyka, a także dane pochodzące z praktyki. Wykorzystano także wcześniejsze wnioski, wynikające z publikacji sporządzonych przez autorów, a bezpośrednio dotyczące tematyki analizy ryzyka innowacji. Na tej podstawie opracowano przykładową metodę służącą do analizy ryzyka innowacji. (fragment tekstu)

Today, the advantage of enterprises is built by the process of innovations implementation. A decision concerning the innovations implementation is always difficult and risky because innovations are specific kinds of investments and are a potential source of many threats. This is why before taking a decision about an implementation of a given solution, it is extremely important to make an analysis of its consequences. A risk analysis becomes more and more important in this aspect because it makes it possible to estimate the level of dangers which can be caused by a new investment solution. This is why the process of estimating innovation risk with the use of Bayesian networks has been presented in this work. Data from projects carried out under the Operational Programme Innovative Economy for the years 2007-2013 in Opole Province and the NETICA programme have been used in order to work out an exemplary method. It has been shown how to determine the innovative risk level with taking into consideration the adopted assumptions. Exemplary factors of the analysed risk concerning both the enterprise and the sheer undertaking have been characterised. In the first step, the most important factors of innovation risk and their measuring indicators have been specified. Assuming that the risk is a probability of an undesirable state occurrence (according to a negative concept), the authors have chosen the following indicators to estimate the danger of an innovation failure:
W 1. Period of using technology in the world.
W 2. Time of carrying out the project expressed in months.
W 3. Value of the whole project.
W 4. Size of the enterprise.
W 5. Own financial resources designed for making innovation.
W 6. Financial risk.
W 7. Decision about granting a subsidy.
The chosen factors (sources) of risk are only an exemplary set and were chosen on purpose from the point of view of an area of the analysed risk. It is necessary to remember that each potential source of danger can become the basis of a subsequent risk connected with the project being carried out. In this context, an aspect of choosing appropriate and the most important risk sources, from the point of view of the innovation efficacy, appears. It is an extremely important stage because as we know it is impossible to take into consideration all factors because the assessment of accuracy of the estimated risk shall depend on it. In this case authors also highlight the role of an expert who mainly directs the risk estimation process. This step is a little subjective but in reality, the subjectivity is present in almost every step of risk analysis. The next step included the specification of dependencies between the enumerated factors and the probability of the analysed states occurrence. Thanks to that, the elaboration of a simple Bayesian network has become possible. It has been shown, on its basis, how the level of innovation risk can be estimated if the specific information and assumptions are available. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 2. Bera A.: Analiza finansowa jako narzędzie ograniczania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. [W:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A.: Zarządzanie innowacjami. PWE, Warszawa 2013.
 4. Landwójtowicz A., Knosala R.: Analiza czynników ryzyka w przedsięwzięciu innowacyjnym na wybranym przykładzie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88 (2011), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 5. Landwójtowicz A., Knosala R.: Koncepcja modelu analizy ryzyka finansowego przedsięwzięć innowa-cyjnych. [W:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 6. Materiały otrzymane z Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, http://www.fundacja.opole.pl/, 18.01.2013.
 7. Moore P.G.: Ryzyko w podejmowaniu decyzji. PWE, Warszawa 1975.
 8. Olbrys J.: Sieć bayesowska jako narzędzie pozyskiwania wiedzy z ekonomicznej bazy danych. Dostępny w Internecie: http://www.wi.pb.edu.pl/pliki/nauka/ zeszyty/z2/olbrys-full.pdf, dostęp 18.01.2013.
 9. Oniśko A., Druzdzel M. J., Wasyluk H.: Uczenie parametrów sieci bayesowskich z danych z wykorzystaniem bramek noisy-or. Dostępny w Internecie: http:// www.pitt.edu/~druzdzel/psfiles/ warsaw02.pdf, dostęp 18.01.2013.
 10. Ostaszewicz J.: Zastosowanie sieci bayesowskich do analizy intensywności występowania zakłóceń w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. Dostępny w Internecie: http://bambus.iel.waw.pl /pliki/ogolne/prace IEL/236/12.pdf, dostęp 18.01.2013.
 11. Ostaszewski J. (red.): Finanse. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Dostępny w Internecie: http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo Polskie/Attachments/6/Rozp_MRR_070408_PARP.pdf, dostęp 18.01.2013.
 13. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Warszawa, 18 października 2012. Dostępny w Internecie http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/Szczegolowy_opis_priorytetow_ver16_zatwierdzona_18102012 .pdf, do stęp 18.01.2013.
 14. Świtalski W.: Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu