BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w świetle teorii zarządzania i konkurencji
Competitive Position of Enterprises in the Light of Management and Competition Theory
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 118, s. 291-306, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria konkurencji, Zarządzanie strategiczne
Enterprise competitiveness, Enterprise management, Theory of organization and management, Competition theory, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest wskazanie w ujęciu historycznym przesłanek, które miały wpływ na powstanie współczesnych teorii kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Struktura pracy ma charakter badawczy, ale ogranicza się do twórczej kompilacji stanowisk przedstawicieli nauki na temat kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku w aspekcie zarządzania strategicznego i konkurencji. Zaprezentowano poglądy różnych autorów na temat źródeł budowy przewagi konkurencyjnej. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna, instrumenty konkurowania oraz pozycja konkurencyjna (fragment tekstu)

The issue of enterprises' competitive position has been discussed in literature for many years. The theories and concepts of competitive management which have been developing since the mid XX century have also offered different solutions to questions about the construction of competitive advantage, business environment, organizational assessment, strategic choices, optimal work programs and the measurement of their effects. The aim of this paper is to distinguish historic premises which affected the development of contemporary theories of building the competitive advantage of an enterprise on the market. The structure of this paper is research in character but it is also limited to the compilation of positions expressed by different representatives of management sciences regarding the shaping of the competitive advantage of an enterprise on the market. Opinions of different authors on the sources of building a permanent competitive advantage were presented. Special attention was paid to such problems as: potential of competitiveness, competitive advantage, instruments of competing and competitive position.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 2. Cyrson E.: Nowy paradygmat strategii konkurencji. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 3. Cyrson E.: Strategia konkurencji oraz przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. W: Kompendium wiedzy o gospodarce. PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 4. Drucker P.F.: Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. MT Biznes, Warszawa 2009.
 5. Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji. Gebethner i S-ka, Warszawa 1996
 6. Godziszewski B.: Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania. W: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 1999.
 7. Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. UMK, Toruń 2001.
 8. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2008.
 9. Hamel G.: Leading the Revolution. HBS Press, Boston 2000
 10. Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości. Business Press, Warszawa 1999.
 11. Hamel G., Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, May-June.
 12. Kolasińska E.: Rozwój pracowników w organizacji uczącej się. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, nr 923.
 13. Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro. Red. N. Daszkiewicz. PWN, Warszawa 2008.
 14. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. PWN, Warszawa- Poznań 2002.
 15. Kostera M.: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. PWE, Warszawa 2002.
 16. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. WN PWN, Warszawa 2004.
 17. Mantura W.: Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Red. E. Skawińska. PTE, Poznań 2002.
 18. Mantura W.: Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. W: Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Red. E. Skawińska. PWE, Warszawa 2004.
 19. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2001.
 20. Obłój K.: Strategia przetrwania organizacji. PWN, Warszawa 1987.
 21. Peteraf M.A.: The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource Based View. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14(3). http://www.jstor.org/pss/ 2486921 (10.03.2011).
 22. Porter M.E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 23. Porter M.E.: Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, New York 1980.
 24. Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Warszawa 2006.
 25. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. MT Biznes, Warszawa 2006.
 26. Skawińska E.: Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności. W: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska. Red. E. Skawińska, R.I. Zalewski. PWE, Warszawa 2009.
 27. Stankiewicz M.J.: Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 28. Stankiewicz M.J.: Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Tom 2. SGH, Warszawa 2000.
 29. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, tendencje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 30. Wernerfelt B.: A Resource-Based View of the Firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5. http://www.jstor.org/pss/2486175 (10.03.2011).
 31. Wrzosek W.: Przewaga konkurencyjna. "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu