BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efficiency of Indirect Ways of Investing in Commodities in Conditions of Polish Capital Market
Source
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, vol. 12(XII), nr 1, s. 105-117, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Quantitative Methods in Economics
Keyword
Inwestycje pośrednie, Inwestowanie, Surowce, Rynek kapitałowy, Ekonometria, Test Mann-Whitney
Indirect investments, Investing, Raw materials, Capital market, Econometrics, Mann-Whitney test
Note
summ.
Abstract
Within last couple of years one could observe record levels of commodity prices and now commodity investments grow in popularity. Although there are possible direct and indirect ways of investing in commodities, the paper focuses on indirect investing through commodity related stocks and commodity funds. The research aims at assessing their efficiency in comparison to stock market, so the main index of Warsaw Stock Exchange (WIG) is a benchmark. There were calculated basic characteristics of considered assets and there were tested hypotheses of normality of their logarithmic returns and equality of their means and deviations from mean in relation to the benchmark. As no time series followed normal distribution, Mann-Whitney U test was applied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D. (2000) Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 2. Akey R.P. (2005) Commodities: a case for active management, www.dnb.co.in
 3. Borowski K. (2008) Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - rynek przedmiotów kolekcjonerskich, Inwestycje alternatywne, praca zbiorowa pod red. I. Pruchnickiej-Grabias, CeDeWu, Warszawa, 217-266.
 4. Filipowicz E. (2010) Inwestycje w złoto jako alternatywna forma lokowania kapitałów na polskim rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 29, 329-347.
 5. Geman H. (2007) Commodities and commodity derivatives, John Wiley&Sons, New Jersey.
 6. Gilbert Ch.L. (2008) Commodity speculation and commodity investment, Discussion Paper No. 20, Universita degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia, www.unitn.it
 7. Gorton G., Rouwenhorst K.G. (2006) Facts and fantasies about commodity futures, Financial Analyst Journal, 62, 47-68.
 8. Jagielnicki A. (2011) Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Helion, Gliwice.
 9. Jajuga K. (2007) On some tendencies in alternative investments. Inwestycje i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 1176, Wrocław, 119-128.
 10. Jensen G.R., Johnson R.R., Mercer J.M. (2000) Efficient use of commodity futures in diversified portfolios, The Journal of Futures Markets, Vol. 20, No 5, 489-506.
 11. Kowalewski G., Kuziak K. (2000) Badanie rozkładów stóp zwrotu i cen akcji - badania empiryczne dla GPW w Warszawie, Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, praca zbiorowa pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 76-90.
 12. Krawiec M. (2010) Weryfikacja efektywności pośrednich form inwestowania w towary na przykładzie Deutsche Bank Liquid Commodity Index, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, tom XI, Nr 2, 161-170.
 13. Mynarski S. (2006) Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Excel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Niedziółka P. (2008) Inwestycje w sztukę na świecie oraz perspektywy rozwoju rynku sztuki w Polsce, Inwestycje alternatywne, praca zbiorowa pod red. I. Pruchnickiej-Grabias, CeDeWu, Warszawa, 197-215.
 15. Osińska M. (2006) Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 16. Schofield N. C. (2007) Commodity derivatives, John Wiley&Sons, Chichester, West Sussex.
 17. Stockson K. A. (2007) Understanding alternative investments: the role of commodities in a portfolio, www. vanguard.com
 18. Tarczyński W. (1997) Rynki kapitałowe - metody ilościowe Vol. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 19. Tarczyński (2002) Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 20. Winkler-Drews T. (2009) Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny. PWE, Warszawa.
 21. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2082-792X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu