BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczki Jarosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zatrudnienie na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle krajów UE
Flexible Forms of Employment in Small and Medium Enterprises in Poland and Other European Union Countries
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 89-99, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Analiza porównawcza
Small business, Employment forms, Flexible employment, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane elastyczne formy zatrudnienia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Na podstawie danych pochodzących z Międzynarodowej Organizacji Pracy, Eurostatu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dokonano analizy porównawczej zakresu wykorzystania umów na czas określony oraz zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Scharakteryzowano również strukturę i dynamikę zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przedstawiono wnioski dotyczące możliwości zastosowania elastycznych form zatrudnienia przez podmioty sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

This article presents selected flexible employment arrangements in Poland as compared with other European Union countries. A comparative analysis of incidence of fixed-term and part-time employment contracts has been conducted on the basis of International Labor Organization, Eurostat, and Organization for Economic Cooperation and Development data. The structure and dynamics of employment in small and medium enterprises is also described and conclusions regarding the potential for application of flexible work arrangements in the SME sector are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendt Ł., Kukulak-Dolata I. (2010), Flexicurity w praktyce - ujęcie mikroekonomiczne, w Tomanek A. (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Białystok, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
 2. de Kok J., Vroonhof P., Verhoeven W., Timmermans N., Kwaak T., Snijders J., Westhof F. (2011), Do SMEs create more and better jobs?, Zoetermeer, EIM Business & Policy Research.
 3. European Commission (2010), Employment in Europe 2010, Brussels, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 4. European Commission (2012a), Labour Force Survey, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 5. European Commission (2012b), Labour Market Developments in Europe 2012, Brussels, EU Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
 6. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2011), European Company Survey 2009. Part-time work in Europe, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 7. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007), Part-Time Work In European Companies, Establishment Survey on Working Time 2004-2005, Luxembourg, Office for Official Publications of European Communities.
 8. Hogeforster J. (2010), Doświadczenia w zakresie wykorzystania "flexicurity" w Niemczech i przyszłościowe modele kształtowania świata pracy, w Tomanek A. (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Białystok.
 9. International Labour Organization (2013), Short term indicators of the labour market, http://laborsta.ilo.org
 10. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
 11. Oczki J. (2012), System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych formach, w Bednarski M., Frieske K.W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 12. OECD (2012a), OECD Economic Surveys: Poland, Paris.
 13. OECD (2012b), OECD Employment Outlook, Paris.
 14. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 15. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" (2011), Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe, Warszawa, PKPP "Lewiatan".
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu