BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Robert (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Tereszczuk Mirosława (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wydajność pracy jako jeden z elementów decydujących o międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego
Labour Productivity as a Crucial Factor in the International Competitiveness of the Polish Food Industry
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 2, s. 51-58, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wydajność pracy, Przemysł spożywczy, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Labour efficiency, Food industry, Agri-food company
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule pokazano zmiany wydajności pracy, jakie nastąpiły w minionej dekadzie, tj. w latach 2000-2010, w polskim przemyśle spożywczym i jego poszczególnych branżach, mierzonej wartością produkcji sprzedanej na zatrudnionego. Poprawa wydajności pracy była zjawiskiem powszechnym i dotyczyła wszystkich branż przemysłu spożywczego, aczkolwiek tempo tych zmian było różne. Tempo wzrostu wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym należało do jednego z najwyższych wśród krajów Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do krajów najbardziej rozwiniętych, tj. UE-15. Oznacza to, że sukcesywnie zmniejszamy dzielący nas dystans w tym obszarze, a tym samym stajemy się bardziej konkurencyjni. Jest to o tyle ważne, że tracimy inne przewagi komparatywne w postaci m.in. niższych cen surowców rolnych czy mediów, np. prądu, wody. (abstrakt oryginalny)

The article shows the changes in labor productivity that have occurred in the past decade, such as in 2000-2010, in the Polish food industry and its various sectors, measured value of sold production per employee. Improving the labour productivity was a common phenomenon and affect all sectors of the food industry, although the rate of change was different. The growth rate of labor productivity in the Polish food industry had one of the highest among the countries of the Community, in particular with regard to the most developed countries, ie the EU-15. This means that gradually reduce the gap separating us in this area, and thus become more competitive. It is very important that we are losing comparative advantages such as lower prices of agricultural raw materials and media, for example electricity, water. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mroczek R., 2011, Wydajność pracy w polskim przemyśle spożywczym [w:] R. Mroczek (red.), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), seria Program Wieloletni 2011-2014, nr 4, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 33-34.
  2. Roczniki Eurostatu 2001-2011.
  3. Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa, 2001-2010.
  4. Tereszczuk M. 2012, Ocena rozwoju przemysły spożywczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej [w:] R. Mroczek (red.), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), seria Program Wieloletni 2011-2014, nr 35, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 100-102.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu