BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wójcik Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE
The Changes in the Level and the Structure of the Rural Production in Poland Against a Background of EU
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 2, s. 59-67, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Struktura produkcji rolniczej
Agricultural production, Agricultural production structure
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy zmian, jakie zaszły w poziomie oraz strukturze produkcji rolniczej w Polsce oraz w pozostałych krajach UE. Przedmiotem porównania był w rok 2011 oraz 2004. Wyniki badań pokazały, że zmiany dokonujące się w polskim rolnictwie mają podobny kierunek jak w UE. W badanym okresie obserwuje się wyraźny wzrost wartości produkcji rolniczej, w Polsce wyniósł on blisko 65%. Zmiany w strukturze produkcji wyrażają się zmniejszeniem produkcji zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i żywca wieprzowego oraz wzrostem produkcji rzepaku i mleka. Pomimo tych zmian, udział Polski w produkcji unijnej wymienionych produktów nie uległ istotnym zmianom. (abstrakt oryginalny)

This paper makes an analysis of changes in both level and structure of rural production in Poland and in other EU countries. An author compared the year 2011 and 2004. An analysis showed that changes in Polish agriculture have the same direction like in EU. In surveyed period the growth of agricultural production is observed to be distinctly greater. The changes in production structure concern the diminishing tendency of both grain, sugar beets, potatoes and slaughter production but increasing tendency of rape and milk production. Despite of the above mentioned changes the share of Poland in Union rural production of mentioned products has not changed considerably. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 97, z. 4, ss. 9-15.
  2. Baza danych EUROSTAT. [tryb dostępu:] ec.europa.eu/eurostat. [data odczytu: marzec 2013].
  3. Christiaensen L., Swinnen J. [1994]: Economic, Institutional and Political Determinants of Agricultural Production Structures in Western Europe, Department of Agricultural Economics, Catholic University of Leuven, Working paper 11.
  4. Kowalczyk S. [2012]: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 12, z. 1, ss. 113-126.
  5. Majewski E. [2010]: Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, z. 3, ss. 159-169.
  6. Nowak A. [2012]: Przekształcenia strukturalne w rolnictwie Polski i krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98, ss. 23-37.
  7. Poczta W., Rzeszutko A. [2012]: Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 8/57, ss. 366-381.
  8. Rembisz W. [2008]: Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym, VIZJA PRESS &IT, Warszawa.
  9. Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa.
  10. Woś A. [1996]: Agrobiznes. Makroekonomia, Tom 1, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu