BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk-Olczak Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Age Management in Small and Medium Enterprises
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 113-125, tab., wykr., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiekiem, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Age management, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zarządzania wiekiem jako obszaru ZZL w organizacjach sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na wstępie podjęto próbę zdefiniowania zarządzania wiekiem oraz zaprezentowania składających się na nie obszarów, przedstawionych w literaturze polskiej i zagranicznej. Ta rekapitulacja materiału teoretycznego stanowi wprowadzenie do omówienia wybranych rezultatów badań pracodawców projektu "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+" w obszarze zarządzania wiekiem. Przywołane efekty badań zostały skonfrontowane z innymi działaniami badawczymi. (abstrakt oryginalny)

This article presents the specifics of age management as an area of HRM in the small and medium enterprise sector. It starts with an attempt to define age management as well as present its component parts on the basis of Polish and foreign literature. This review of theoretical material is an introduction to a presentation of selected results of an employer survey conducted as a part of the "Equalizing Opportunities on the Labor Market for People Aged 50+" project in the area of age management. The cited survey results are juxtaposed with those generated by other research projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baczyńska-Koc K. (2011), Zainwestuj w doświadczenie. Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorcy, korzyść dla pracownika, Białystok, Alterstudio.
 2. Błędowski P., Szuwarzyński A. (2009), Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ - szanse i ograniczenia, Sopot, PBS DGA.
 3. Casey B., Metcalf H., Lakey J. (1993), Human resources strategies and the third age: policies and strategies in the UK, w P. Taylor i wsp., Age and Employment, IPM, London za: E. Karpowicz, Zarządzanie pracownikami w wieku 50+ - perspektywa pracodawcy, w Schmidt C. (red.) (2010), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, Warszawa, Akademia Koźmińskiego.
 4. Czernecka M., Woszczyk P., red. (2011), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, HRP.
 5. Dojrzałość to ich atut. Promocja zatrudnienia osób 50+ (2011), Grudziądz - Warszawa.
 6. Dzień aktywizacji 50+. Katalog dobrych praktyk (2011).
 7. Dymek M. (2010), Dobre praktyki zarządzania wiekiem - jak wspierane są osoby po 45. roku życia w Niemczech, Warszawa, Fundacja Grejpfrut.
 8. IBM Global Social Segment (2007), Living longer, living better. Addressing the challenge of an aging workforce, The Lisbon Council.
 9. Ilmarinen J. (2005), Towards a longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, www.eurofound.eu.int
 10. Jaros R., Krajewski P., Mackiewicz M., red. (2010), Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny, Warszawa, Fundacja CBOS.
 11. Kawka T. (2010), System motywowania kadr menedżerskich..., w Matejun M., Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Wydawnictwo CH Beck.
 12. Kołodziejczyk-Olczak I. (2007), Kompetencje jobcoachów w ocenie własnej oraz beneficjentów projektu "Sojusz dla pracy", w Urbaniak B., Pracownicy po 45. roku życia wobec barier na rynku pracy, Warszawa, Wydawnictwo Elipsa.
 13. Król H., red. (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 14. Kulicka S. (2012), Praktyczny poradnik zarządzania różnorodnością wiekową, Warszawa, Caritas Polska.
 15. Kwiatkiewicz A. (2010), Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadku, Warszawa, PARP.
 16. Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, Office for Official Publications of the EC.
 17. Managing the Ageing Workforce. An introductory guide to age management for HR Professional (2007), TAEN - The Age and Employment Network.
 18. Lisowska R. (2010), Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w Matejun M., Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Wydawnictwo CH Beck.
 19. Litwiński J., Sztanderska U. (2010a), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
 20. Litwiński J., Sztanderska U. (2010b), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa, PARP.
 21. Liwiński J. (2010), Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE, Warszawa, PARP.
 22. Mól D. (2008), Osoby 50+ na rynku pracy, Warszawa, FISE.
 23. Schimanek T. (2010a), Co to jest zarządzanie wiekiem?, w Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 24. Schimanek T. (2010b), Praktyczne metody aktywizacji zawodowej osób 50+ i zarządzania wiekiem, Zgorzelec.
 25. Schimanek T., Trzos K., Zatorska M. (2011), Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem, Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 26. Sidor-Rządkowska M. (2004), Zarządzanie personelem w małej firmie, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 27. Sokołowska A., Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w Matejun M., Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Wydawnictwo CH Beck.
 28. Szmidt C. (2007), Wstęp, w Król H., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 29. Urbaniak B. (2006), Aktywność zawodowa osób w zaawansowanym wieku, w Urbaniak B., Bohdziewicz P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wybrane problemy), Łódź, Acta Universitatis Lodziensis.
 30. Urbaniak B., Wieczorek I. (2007), Zarządzanie wiekiem, w Urbaniak B., Pracownicy 45+ w naszej firmie, UNDP.
 31. Walker A. (1997), Combating Age Barriers in Employment - A European Research Report, Dublin, European Foundation.
 32. Walker A. (2005), The Emergence of Age Management in Europe, International Journal of Organizational Behavior, vol. 10 (1).
 33. Walker A. (1998), Managing an Ageing Workforce A Guide to Good Practice, Dublin Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, www.eurofound.eu.int
 34. Wiktorowicz J., Kołodziejczyk-Olczak I., Wieczorek I. (2010), Fachowcy 45+. Raport z badania potrzeb pracodawców wobec pracowników w wieku 45+ w województwie łódzkim, Łódź, SWSPiZ.
 35. Woszczyk P., red. (2011), Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka, Łódź, HRP.
 36. www.aarp.org
 37. www.agepositive.gov.uk
 38. www.zysk50plus.pl
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu