BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie
Present and Projected State of Pigmeat Market on a Global Scale
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 2, s. 99-107, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Mięso wieprzowe, Handel artykułami żywnościowymi, Handel międzynarodowy, Produkcja mięsa, Rynek mięsny
Pork meat, Food trade, International trade, Production of meat, Meat market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek mięsa wieprzowego jest wiodącym rynkiem mięsnym na świecie pod względem wielkości podaży i popytu, wysoki jest też udział tego surowca w handlu zagranicznym. W najbliższych latach znaczenie branży dla gospodarki światowej będzie wzrastać, z uwagi na rozwój produkcji w krajach rozwijających się i wzrost zapotrzebowania na surowiec jako rezultat przyrostu liczby ludności, zwiększającej się zamożności części krajów na świecie i zmiany struktury konsumpcji. Z drugiej strony zaobserwować można pewne czynniki ograniczające rozwój ryku, takie jak rosnące koszty produkcji żywca wieprzowego, wymogi w zakresie środowiska naturalnego lub zmiany klimatyczne. Celem pracy jest zaprezentowanie bieżącej sytuacji w produkcji i handlu zagranicznym na rynku mięsa wieprzowego na świecie oraz wskazanie możliwego kierunku zmian do roku 2020, na tle uwarunkowań globalnych. Praca ma charakter przeglądowy, z elementami wnioskowania dedukcyjnego (abstrakt oryginalny)

Pig market is the leading meat market in the world in terms of supply and demand and it has also a high share in foreign trade. In the coming years, the importance of the industry to the world economy will grow, due to the development of production in developing countries and increased demand for pork meat as a result of population growth, increasing affluence of the countries in the world and changing consumption patterns. On the other hand, you can see some of the factors limiting the development of the sector, such as the rising cost of farming, the requirements of the environment or climate change. The aim of the paper is to present the current situation in the production and foreign trade of pigs in the world and to indicate the possible direction of change by the year 2020, against the background of global conditions. The study is a review of literature and data, with elements of deductive reasoning. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boehlje M. [2009]: Globalization and Agriculture: New Realities, Center for Food and Agricultural Business, Purdue University, West Lafayette.
 2. Brown R. [2010]: Long Term Strategic Trends in World Meat Markets 2010-2015-2020. Measuring the impact of recent changes and crises on world meat markets into the next decade, Gira - Consultancy & Research Prospective of Strategie, Ferney-Voltaire.
 3. European Commission [2012]: Short Term Outlook. No 3, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels.
 4. Cardwell R., Barichello R. [2009]: High Food Prices and Developing Countries: Policy responses at Home and Abroad, Canadian Agricultural Trade Policy and Competitiveness Research Network Commissioned Paper, No. 1.
 5. FAPRI Staff Report 2010: FAPRI 2010. U.S. and World Argicultural Outlook. Iowa State University, University of Missouri-Columbia, Ames-Iowa, pp. 332-333
 6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2013, strona internotwa: www.ibge.gov.br, dostęp: 27.02.2013.
 7. Kowalczyk S. [2010]: Bezpieczeństwo żywności, moda czy konieczność?, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 9-10, s. 107-108.
 8. Kuznowicz K. [2011]: Informacja na temat instrumentów UE dopuszczających interwencję na poszczególnych rynkach rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Warszawa.
 9. Plantier L.C. [2012]: Commodity Markets and Commodity Mutual Funds, Investment Company Institute Research Perspective, Vol. 18, No. 3, p. 1-32.
 10. Trostle R., Marti D., Rosen S., Westcott P., Why Have Food Commodity Prices Risen Again?, USDA, Washington 2011, s. 14.
 11. USDA [2006]: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA - Foreign Agricultural Service, October Washington.
 12. USDA [2009]: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA - Foreign Agricultural Service, October Washington.
 13. USDA [2012]: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA - Foreign Agricultural Service, October Washington.
 14. USDA [2013]: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA - Foreign Agricultural Service, Washington.
 15. USDA [2013], strona internetowa www.fas.usda.gov/data.asp, dostęp: 28.02.2013.
 16. USDA - Foreign Agricultural Service [2013]: Pork Summary Selected Countries, strona internetowa: www.fas.usda.gov, dostęp: 10.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu