BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa
Accounting and the Information Needs of Small Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 11-20, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Potrzeby informacyjne
Accounting, Small business, Information needs
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwa, które nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych mają ograniczone informacje o kondycji finansowej i majątkowej. Informacja pochodząca z rachunkowości przedsiębiorstw daje wiarygodny, rzetelny obraz sytuacji firmy. Jej brak ogranicza możliwości pozyskania pełnych informacji o finansach. Uproszczona księgowość jest wygodna i mało skomplikowana, jednak w praktyce ogranicza precyzyjne diagnozowanie sytuacji bieżącej oraz sporządzanie prognoz dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza potrzeb informacyjnych małych przedsiębiorców oraz możliwości ich zaspokojenia przy aktualnych regulacjach prawnych. Realizacja celu wymagała zastosowania metody badawczej, na którą składały się studia literaturowe oraz metoda indukcji i dedukcji. Badania wskazują na to, że specyfika tego typu firm, brak przygotowania do wykorzystania informacji pochodzącej z rachunkowości finansowej oraz okazjonalna konieczność ich wykorzystania (ze względu na sporadyczne starania o finansowanie zewnętrzne inwestycji) powodują, iż autorka uważa za wskazane pozostawienie możliwości wyboru małym przedsiębiorcom czy stosować pełną księgowość, czy pozostać przy uproszczonych ewidencjach podatkowych. (abstrakt oryginalny)

Enterprises which are not obliged to keep accounting books have limited information about their own financial and material situation. Information from enterprise accounting creates a reliable and honest im-age of the situation of an enterprise. When there is no such information, possibilities of obtaining complete data on finances of an enterprise are limited. Simplified accounting is convenient and not complicated; however, in practice it limits one's abilities to diag-nose the current situation of enterprises precisely and to predict their future. The aim of this study is to analyze the information needs of small businesses and possibilities of meet these needs. The research method applied in the paper included literature research within the area of management, accountancy, and economic law, and also induction and deduction method. The research results confirm that the current state of knowledge in the field of finance managers of small businesses the information from financial accounting does not seem necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białek-Jaworska A. (2008), Dostępność kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Burnos K. (2010), Małe firmy mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, "Rzeczpospolita", 10 czerwca.
 3. Gierusz B., Martyniuk T. (2008), Czynniki determinujące zdolność finansową małych przedsiębiorstw, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Osikowicz M. (2008), Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych, Wolters Kluwer, Kraków.
 5. Polaczek R. (2010), O potrzebie wyceny małego przedsiębiorstwa, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 25, Wydawnictwo Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Skoczylas W. (2008), Koncepcja analizy ekonomicznej małego przedsiębiorstwa, w: Czas na pieniądz. Zarządza-nie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 14, Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Sobolewski H. (2008), Informacje ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji w małych i średnich przedsiębior-stwach, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Sokołowska E., Wiśniewski J.W. (2008), Prognozowanie kwartalnej płynności finansowej małego przedsiębior-stwa, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Sokół H., Wierzbicka E. (2008), Sfera usług finansowych dla MŚP, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Szałaj M. (2010), Doskonalenie kadry przedsiębiorstw jako kierunek działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Szot-Gabryś T. (2007), Wiarygodność i zakres informacji ekonomicznych o małym podmiocie gospodarczym, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 12. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930, z późn. zm.
 13. Ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173 poz. 1807
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 15. Winter M. (2008), Forma ewidencji małych i średnich przedsiębiorstw a dostęp do informacji finansowej, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Woźniak M. G. (2006), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu