BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dalecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane problemy w opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w praktyce polskich przedsiębiorstw
Selected Problems of Taxation of Intra-Community Supply of Goods in the Practice of Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 29-36, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Podatek od wartości dodanej (VAT), Opodatkowanie
Accounting, Value Added Tax (VAT), Taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano zmiany jakie zaszły po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wprowadzono nowe przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT obrotu towarowego, między podatnikami VAT w Polsce a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w innych państwach Unii Europejskiej. Było to związane ze zniesieniem granic celnych pomiędzy Polską a krajami unijnymi. W artykule zaprezentowano jakie transakcje wspólnotowe wzbudzają kontrowersje i jakie stwarzają wątpliwości wśród polskich podatników. Wykorzystana metoda badawcza to analiza literatury przedmiotu. Celem artykułu było także wskazanie i wyjaśnienie problemów przedsiębiorstwa w rozwiązaniu zawiłości jakie pojawiają się podczas weryfikacji kontrahentów unijnych. (abstrakt oryginalny)

In the presented article changes which reached the European Union after accessing Poland in year 2004 were described. The new regulation were entered concerning the value added tax taxation of the trade in goods between VAT taxpayers in Poland and registered taxpayers for this tax in other states of the European Union. It was associated with the abolition of the custom borders between Poland and EU countries. In the article was presented which of the Community transactions are stirring up controversy and what doubts are creating amongst Polish taxpayers. The research method is investigote of literure thame. The purpose of the article was to pointing and clarifying of enterprises' problems which they are struggling in the dissolution of elaborateness which appear during the verification of EU contracts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
  2. Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski. B. (2011), Opodatkowanie: Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import, Unimex, Wrocław.
  3. Michalik. T. (2010), Komentarz VAT 2010, C.H. Beck, Warszawa.
  4. Obrót towarowy z zagranicą (2011), "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno- Finansowych" nr 10 (729), Gofin, Gorzów Wlkp.
  5. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (2011), "Dodatek nr 4 do Poradnika VAT" nr 5 (293) z dnia 10.03.2011, Gofin, Gorzów Wlkp.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowa-nia zwolnienia od podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 68, poz. 360.
  7. Szósta Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku.
  8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
  9. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (2010), "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" nr 31 (714). Gofin, Gorzów Wlkp.
  10. Zubrzycki J. (2011), Leksykon VAT 2011, t. I, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu