BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane uwagi dotyczące kapitału i finansowania działalności gospodarczej
Selected Comments on Capital and Financing of Business Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 37-48, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kapitał, Pieniądz, Źródła finansowania
Capital, Money, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: - Jakie są relacje między kapitałami a finansowaniem działalności gospodarczej? - Jakie są relacje między kapitałem a pieniądzem? - Czy zysk i amortyzacja mogą stanowić źródło finansowania? Odpowiedź na niniejsze pytania jest istotna, biorąc pod uwagę zamieszanie terminologiczne występujące w li-teraturze oraz w języku potocznym. Przedstawione w artykule rozważania pozwalają na sformułowanie tezy, że rozpatrując relacje między kapitałami a źródłami finansowania należy odpowiedzieć na pytanie: czy ma się na myśli finansowanie majątku, czy finansowanie jego działalności? Odpowiedź na to pytanie prowadzi do wyróżnienia statycznych i dynamicznych źródeł finansowania. W artykule stosuje się klasyczne metody badawcze, takie jak: analiza materiałów źródłowych, metoda dedukcji, metoda indukcji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to attempt to answer the following questions: ‒ What is the relationship between the equity and the financing of economic activity? ‒ What are the relations between capital and money? ‒ Can the profit and depreciation be a source of funding? The answer to this question is important, especially when is given the confusion of terminology found in the literature and in everyday language. The discussion in this paper allows to formulate the thesis of considering the relationship between equity and funding sources in order to answer the question: does it mean to finance the property, or the financing of its activities? The answer to this question leads to the award of static and dy-namic sources of financing. The study used classical research methods, such as analysis of source materials, the method of deduction, in-duction method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Bernstein P.L. (2007), Capital Ideas Evolving, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 3. Czekaj J., Dresler Z. (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dobija M. (2002), Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Fisher I. (1906), The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York.
 7. Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 8. Horbaczewska B., Pieniądz a kapitał; www.komputerwfirmie.gazeta.pl (29.11.2011).
 9. Ickiewicz J. (1992), Strategia finansowania przedsiębiorstwa, POLTEXT, Warszawa.
 10. Iwin-Garzyńska J. (2010a), Opodatkowanie kapitału, Economicus, Szczecin.
 11. Iwin-Garzyńska J. (2010b), Szkice o kapitale i podatkach, Difin, Warszawa.
 12. Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 13. Krzywda D. (2006), Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" nr 4, Bochnia.
 14. Mansfield E. (2002), Podstawy makroekonomii, AW PLACET, Warszawa.
 15. Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Pacioli L. (2007), Summa de Arithmetika. Geometria. Proportioni et Proportionalita, SKwP, Warszawa.
 17. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa.
 18. Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 20. Walińska E. (2008), Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 44(100), Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu