BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoleń Agata (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Title
Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych : implikacje dla systemów opieki zdrowotnej
Health Problems of Polish Post-accession Migrants : Implications for Health Care Systems
Source
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 1 (41), t. 2, s. 227-239, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Globalne uwarunkowania ochrony zdrowia
Keyword
Opieka zdrowotna, Styl życia, Stan zdrowia ludności, Migracja
Health care, Lifestyle, Health status of the population, Migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Migracja zarobkowa wiąże się z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym m.in. ze względu na rodzaj pracy podejmowanej przez imigrantów, warunki mieszkaniowe i zmianę stylu życia. Podwyższone ryzyko zdrowotne dotyczy w szczególności chorób zakaźnych (w tym chorób przenoszonych drogą płciową), wypadków i obrażeń, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Migranci są także bardziej narażeni na problemy zdrowia psychicznego, takie jak: stres, depresja i trudno ści adaptacyjne. Badania wskazują, że wielu imigrantów nie korzysta z opieki zdrowotnej w kraju gospodarza, pomimo posiadania uprawnień i wystąpienia potrzeb zdrowotnych. (abstrakt oryginalny)

Economic migration entails a higher health risk, due to types of work performed by immigrants, their living conditions and lifestyle changes. The increased health risk concerns especially infectious diseases (including sexually-transmitted diseases), accidents and injuries, musculoskeletal system diseases and psychoactive substances abuse. Migrants are also more prone to mental health conditions such as stress, depression and adjustment problems. Studies indicate that many immigrants do not use health care in the host country even though they are eligible for publicly funded health services and have health needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhugra, D. i Gupta, S. (red.). (2011). Migration and Mental Health. Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CB09780511760990.
 2. Currie, S. (2008). Migration, Work and Citizenship in the Enlarged European Union. England, Farnham: Ashgate Publishing Limited.
 3. Gajewska, M. (2012). Akulturacja sposobu żywienia i jej wpływ na stan zdrowia imigrantów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(1).
 4. Golinowska, S. (2008). Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających. Polityka społeczna, 11-12.
 5. Haavio-Mannila, E. i Stenius, K. (1976). Imigracja a zdrowie psychiczne. W: M. Sokołowskia, J. Hołówka i A. Ostrowska (red.), Socjologia a zdrowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Jarosz, M. i Rychlik, E. (2010). Epidemia otyłości - jaka przyszłość nas czeka?. Gastroenterologia Polska, 17(1), 47-52.
 7. Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej.
 8. Kozłowska, O., Sallah, D. i Galasiński, D. (2008). Migration, Stress and Mental Health: An Exploratory Study of Post-accession Polish Immigrants to the United Kingdom. Final Report. Centre for Health and Social Care Improvement & History and Governance Research Institute, University of Wolverhampton, wrzesień.
 9. Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin SA.
 10. McDonald, J.T. i Kennedy, S. (2004). Insights into the 'health immigrant effect': health status and health service use of immigrants to Canada. Social Science & Medicine, 59, http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.02.004.
 11. Mladovsky, P., Allin, S., Masseria, C., Hernandez-Quevedo, C., McDaid, D. i Mossialos, E. (2009). Health in the European Union. Trends and analysis. European Observatory on Health Systems and Policies. Observatory Studies Series No. 19. World Health Organization.
 12. ONS. (2012). Population by Country of Birth and Nationality Report August 2012. Annual Population Survey (APS)/Labour Force Survey (LFS). Office for National Statistics.
 13. Sokołowska, M., Hołówka, J. i Ostrowska, A. (red.), (1976). Socjologia a zdrowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Sumption, M. i Somerville, W. (2010). The UK's New Europeans. Progress and challenges five years after accession. Equality and Human Rights Commission. Policy Report. Migration Policy Institute, styczeń.
 15. ZUS. (2011). Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy. Opracowanie Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.41.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu