BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje w rozwoju
Commodity Exchanges in the World; The Current Status and Trends in the Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 49-57, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Obrót towarowy, Rynki towarowe, Giełdy towarowe, Gospodarka światowa
Commodity turnover, Commodity markets, Commodity exchange, World economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule dokonano studium stanu światowego towarowego rynku giełdowego, a także wskazano na tendencje i kierunki rozwoju instytucji giełd towarowych na świecie. Instytucja ta podlegała znacznym przemianom wynikającym z rozwoju gospodarki i potrzeb uczestników rynku, co w konsekwencji doprowadziło do stworzenia globalnych elektronicznych platform handlowych. Giełda była zawsze miejscem generowania informacji rynkowej w zakresie poziomu cen i sytuacji na rynku surowców rolnych. Przede wszystkim jednak umożliwiała zarządzanie ryzykiem niekorzystnej zmiany ceny na rynku. Stwierdzono, że pomimo znaczącego rozwoju giełdowych rynków instrumentów finansowych, nominalny udział w obrotach operatorów giełdowych kontraktów na surowce rolnicze stale wzrasta. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a study of the global commodity exchange market and identifies trends and direction of development of this institution in the world. It was found that the commodity exchanges were subject to significant changes resulting from the development of the economy and the needs of market participants, which in turn led to the creation of global electronic trading platforms. However, this institution has always been a place of the information on prices and on agricultural commodities market generation. First of all it enables price risk management. Despite a significant development of stock markets in financial instruments the nominal share of the stock exchange operators in trading agricultural commodities futures is growing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Volume Survey. [2011]. Futures Industry Association. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.futuresindustry.org/files/css/magazineArticles/article-1383.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].
 2. Bliźniak D., Gontarski L. [1997]: Towarowe rynki terminowe. Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej; Warszawa.
 3. CME Group. Membership at CME Group. [2012]. [Tryb dostępu:] www.cmegroup.com/company/membership/. [Data odczytu: czerwiec. 2012].
 4. CME Group. Investor Relations. [Tryb dostępu:] http://investor.cmegroup.com/investor-relations/index.cfm. [Data odczytu: marzec 2011].
 5. Crawford G., Sen B. [1998]: Instrumenty pochodne. Narzędzie podejmowania decyzji finansowych. KE Liber, Warszawa.
 6. Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. [2006]. M.A. Jerzak i A. Czyżewski (red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 7. Eurex Exchange Company overview. [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.eurexchange.com/exchange-en/aboutus/corporate-overview/. [Data odczytu: czerwiec. 2012].
 8. International Financial Services London. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.powerbase.info/index.php/International_Financial_Services_London. [Data odczytu: marzec 2011].
 9. Jerzak M.A. [1998]: Giełda towarowa na rynku rolnym. Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa.
 10. KRX Korea Exchange. [2012]. [Tryb dostępu:] http://eng.krx.co.kr/. [Data odczytu: czerwiec. 2012].
 11. Maslokovic M. [2008]: Report IFSL. Research Commodities Trading, Londyn. [Tryb dostępu:] http://www.ifsl.org.uk. [Data odczytu: czerwiec. 2012].
 12. Szulce H. [2001]: Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 13. Wiśniewska E. [2007]: Giełdowe instrumenty pochodne. CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu