BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce
Economic and Financial Situation of Producers and the Supplydemand Changes in the Mineral Fertilizers Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 96-106, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nawozy sztuczne, Produkcja
Artificial fertilizer, Production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek nawozów mineralnych jest jednym z najważniejszych rynków środków produkcji rolnej. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku nawozów mineralnych w Polsce po akcesji do UE. Krajowy przemysł nawozowy jest głównym dostawcą nawozów na rynek polski, a ceny nawozów mineralnych w Polsce po 2004 r. gwałtownie wzrosły. Jak wynika z badań, sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora nawozowego znacznie poprawiła się w badanych latach. Odzwierciedleniem poprawy jest wzrost przychodów i rentowności wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. W latach 2004-2011 w największych w Polsce wytwórniach nawozów azotowych i wieloskładnikowych odnotowano wysoki wzrost zysków. (abstrakt oryginalny)

The mineral fertilizers market is one of the most important markets for agricultural production. The purpose of this article is to present the financial condition of selected companies operating in the market of mineral fertilizers in Poland after the EU accession. It is worth noting that the prices of mineral fertilizers in Poland rose sharply after 2004 and the domestic fertilizer industry is the major supplier to the Polish market. According to studies, the economic and financial situation of fertilizer industry has improved significantly in the studied years. The improvement is reflected in a growth of revenues and profitability for all major mineral fertilizer manufacturers in Poland. A high increase in profits in the Poland's largest nitric and compound fertilizer factories was noted in 2004- 2011. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babcock B. [2008]: Charting Growth in Food Demand. Iowa Agricultural Review t. 14, nr 3, s.8.
 2. Bold moves. Bright future. The Mosaic Company 2010 Annual Report [2010]. [Tryb dostępu:]http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=70455&p=irol-reportsAnnual. [Data odczytu: 30.10.2012].
 3. Czapowski G., Bukowski K. [2009]: Złoża soli w Polsce - stan aktualny i perspektywy zagospodarowania. Przegląd Geologiczny t. 57, nr 9, ss. 798-811.
 4. Gołębiowski G., Tłaczała A. [2005]: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Wyd. Difin, Warszawa, ss. 131.
 5. Gospodarka materiałowa w 2006 r. [2007]. GUS, Warszawa, s. 106.
 6. Gospodarka materiałowa w 2009 r. [2010]. GUS, Warszawa, s. 126.
 7. Gospodarka materiałowa w 2010 r. [2011]. GUS, Warszawa, s. 10, 126.
 8. Grupa Azoty. zchpolice. grupaazoty.com. Raport roczny SA-R 2005. [2006]. [Tryb dostępu:] http://zchpolice.grupaazoty.com/index.php?lang=pl&p=relacje&s=raportyr&f=2005. [Data odczytu: 23.10.2012].
 9. Ifadata. [2012]. [Tryb dostępu:] www.fertilizer.org/ifa/ifadata/results. [Data odczytu: 30.10.2012].
 10. Mind the gap.Yara Financial Report 2010. [2011]. [Tryb dostępu:]http://www.yara.com/doc/36562_Annual%20report%202010.pdf. {Data odczytu: 30.10.2012].
 11. Olzacka B. [2006]: Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych i względnych. [W:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. M. Jerzemowska (red.). PWE, Warszawa, s. 285.
 12. Piwowar A. [2011a]: Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3, ss. 71-79.
 13. Piwowar A. [2011b]: Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 4, ss. 135-144.
 14. Piwowar A. [2012]: Charakterystyka przemysłu nawozowego w Polsce. Przemysł Chemiczny t. 91, nr 11, ss. 2085-2089.
 15. Poborska-Młynarska K., Andrusiewicz W. [2010]: Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce Wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej - przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu. Geologia, t. 36 z. 3, ss. 273-285.
 16. Przemysł chemiczny w statystyce. [2012]. Chemik t. 66, nr 7.
 17. Puławy. Power for Growth. Raport roczny SA-R2004. [2005]. [Tryb dostępu:] http://www.zapulawy.pl/308-szczegoly/lang/pl-PL/id/1412/default.aspx. [Data odczytu: 23.10.2012].
 18. Raport Roczny 2004. Przemysł chemiczny w Polsce. [2005]. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa.
 19. Raport Roczny 2011. Przemysł chemiczny w Polsce. [2012]. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa.
 20. Zalewski A. [2011]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. IERiGŻ, Warszawa, ss. 45-60.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu