BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Płynność finansowa w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej
The Financial Liquidity in the Agricultural Farms Sector in Poland as Compared to these in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 107-118, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Płynność finansowa
Arable farm, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem badania było przedstawienie płynności finansowej w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle gospodarstw w Unii Europejskiej. Wykorzystano w nim głównie dane statystyczne z bazy FADN, które umożliwiły analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2009 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego i warunków produkcji. Wykonano również badanie dla polskich regionów FADN.(abstrakt oryginalny)

The aim of this research was a presentation of the financial liquidity in the sector of agricultural farms in Poland and a comparison to these in the European Union. Data from the FADN database was mainly used. It enabled an analysis of the problem by country in the European Union in years 2004-2009 and by sections of economic size, type of farm and conditions of agricultural production. A research for the Polish FADN regions was also made. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Gołaś Z. [2006]: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu t. CCCLXXVII, seria Ekonomia nr 5, ss. 21-41.
 2. Bieniasz A., Gołaś Z. [2008]: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(9), ss. 41-52.
 3. Agriculture and Rural Development. Farm Accounting Data Network. [2012]. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm. [Data odczytu: grudzień 2012].
 4. Gołębiewska B. [2010]: Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, ss. 241-250.
 5. Kisielińska J. [2003]: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy danych do oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Wieś i Rolnictwo nr 4, ss. 80-98.
 6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012. [2012]. GUS, Warszawa.
 7. Sierpińska M., Wędzki D. [2008]: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Wasilewski M., Felczak T. [2011]: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, ss. 49-59.
 9. Wasilewski M., Gałecka A. [2010]: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, ss. 231-240.
 10. Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej. [2013]: GUS. [Tryb dostępu:]http://www.stat.gov.pl/gus/5840_592_PLK_HTML.htm. [Data odczytu: luty 2013].
 11. Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E. [2011]: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, ss. 195-207.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu