BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Wioleta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce
The Degree of Fruit and Vegetables Growers Self-Organization in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 119-127, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Owoce, Warzywa, Ogrodnictwo, Produkty ogrodnicze, Organizacje producenckie, Fragmentacja produkcji
Fruit, Vegetables, Gardening, Horticultural products, Producer organisations, Production fragmentation
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Polski sektor owoców i warzyw cechuje rozdrobnienie produkcji. Dodatkowo ubogie zaplecze techniczne, nieznaczne wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wąskie zastosowanie marketingu powodują, że krajowi producenci są mało konkurencyjni na światowym rynku. Sposobem poprawy sytuacji jest podjęcie współdziałania w grupach i organizacjach producentów. W celu zaktywizowania producentów, decydujący się na współdziałanie otrzymują wsparcie z funduszy krajowych oraz wspólnotowych. Analizowano dane obrazujące rozwój grup i organizacji producentów w Polsce od 2004 roku, m.in. liczbę takich podmiotów, liczbę ich członków, wielkość i wartość ich produkcji. Uzyskane wyniki posłużyły do określenia stopnia zorganizowania tego sektora w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Polish fruit and vegetables producing sector is characterized by production fragmentation. In addition, poor technical facilities, minor use of modern technologies and the narrow application of marketing mean that producers are less competitive in the world market. A way to improve this situation is the cooperation in producer groups and organizations. Since 2004, producers who decide to cooperate receive co-financial support from national and European Community budgets. Data showing the development of producer groups and organizations including the number of operators, number of members, as well as the volume and value of production have been analyzed. The results can be used to determine the degree of self-organization in the horticultural sector in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniek-Majka M. [2012]: Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej. Roczniki Naukowe SERiA t. XIV, z. 2, ss. 7-10.
  2. Čačić J., Čačić D., Klijusurić J.G. [2009]: Reform of the EU common market organization for fruit and vegetables. Pomologia Croatica t.. 15, nr1-2, ss. 55-66.
  3. Camanzi L., Malorgio G., García Azcárate T. [2009]: The role of producer organizations in supply concentration and marketing: a comparison between European countries in the fruit and vegetables sector. [W:] A resilient European food industry and food chain in a challenging world. Materiały konferencyjne. Chania, Kreta, Grecja, 3-6 września, ss. 1-16.
  4. Czernuszewicz E., Adamska A. [2008]: Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw sadowniczych na Lubelszczyźnie z funduszy Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX), ss. 105-114.
  5. Jabłońska L. [ 2002]: Rynek owoców i warzyw. FAPA, Warszawa.
  6. Kawa M. [2007]: Rola informacji w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów w agrobiznesie. [W:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 89-103.
  7. Klaassen A. [2007]: Implementiation of GMO regulations in the Netherlands. [W:] Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Proceedings of international scientific conference, nr 2 (9), ss. 136-142.
  8. Perepeczko B. [2000]: Trudności zespołowej przedsiębiorczości polskich rolników - między wspólnotą a zrzeszeniem. [W:] Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. I. Sikorska-Wolak i K. Krzyżanowska (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 42-50.
  9. Pizło W. [2011]: Status and development trends of Polish pomology during 1999-2009. Roczniki Naukowe SERiA t. XIII, z. 6, ss. 183-187.
  10. Stefko O. [2010]: Uwarunkowania rozwoju polskiego ogrodnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 84, ss. 87-97.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu