BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pabian Arnold (Politechnika Częstochowska)
Title
Marketing w koncepcji sustainability
Marketing in Sustainability
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 43-52, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Rozwój zrównoważony, Marketing, Ekologia
Sustainable development, Marketing, Ecology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zrównoważony rozwój jest odpowiedzią na katastroficzne wizje takie jak: wyeksploatowane surowce, skażone środowisko, brak pitnej wody, niedostatek żywności, niekorzystne zmiany klimatyczne, klęski żywiołowe, narastające problemy społeczne. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga aktywizacji wielu sfer zarówno w makro, jak i mikroskali, w tym marketingu. Marketing wpływa nie tylko na kształtowanie ofert i ich sprzedaż, lecz kształtuje również komunikację z konsumentami. Siły tkwiące w tym jakże ważnym obszarze wiedzy powinny być spożytkowane dla celów zrównoważonego rozwoju. Można to robić we wszystkich jego funkcjonalnych obszarach, począwszy od badania i analizy otoczenia poprzez wybór rynków docelowych i marketing mix, a skończywszy na zarządzaniu działalnością marketingową W artykule przedstawiono jedynie zarys tej problematyki. Wymaga ona dalszej penetracji naukowej oraz poszukiwania rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is a response to the catastrophic visions such as depleted resources, polluted environment, lack of drinking water, food shortage, adverse climate change, natural disasters, increasing social problems. Implementing the concept of sustainable development requires activation of multiple areas in both the macro and micro, including marketing. Marketing not only affects the development of tenders and sale, but also influences on communication with consumers. The forces inherent in this very important area of knowledgi should be utilized for the purpose of sustainable development. It can be done in all functional areas starting with research and analysis environment through the selection of target markets and marketing mix, and ending with the management of marketing activity. The article presents only an outline of the issue. It requires further penetration of science and the search for solutions to environmental and pro-social. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baines P., Fill Ch., Page K., Marketing, Oxford University Press, New York 2008.
  2. Beiz F., Marketing in the 21st Century, Business Strategy and the Environment, 15(3), 2006.
  3. Beiz F., Peattie K., Sustainability marketing, John Wiley & Sons, 2010.
  4. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
  5. Lee K., Carter S., Global Marketing Management, Oxford University Press, New York 2009.
  6. Luthans F., Doh J., International Management. Culture, Strategy and Behavior, McGraw-Hill, Irwin, New York 2009.
  7. Mayo A., Nohria N., Liderzy amerykańskiego biznesu XX wieku. Czas rekinów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
  8. Rabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
  9. McDonald M., Dunbar I., Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  10. Zook Ch., Allen J., Strategia zrównoważonego wzrostu dla Twojej firmy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 55.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu