BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Typa Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako stymulator konkurencyjności regionów
Special economic zones in Poland as stimulator of regional competitiveness
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 11-25, rys., bibliogr 10 poz.
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Konkurencyjność regionów, Inwestycje przedsiębiorstw, Rozwój gospodarczy
Special economic zones, Regions competitiveness, Enterprises investments, Economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie, jak specjalne strefy ekonomiczne wpłynęły na konkurencyjność regionów Polski w skali wewnątrzkrajowej i powiatów w skali wewnątrz-regionalnej, oraz wskazanie podstawowych prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania inwestycji podmiotów gospodarczych w SSE. Na podstawie analizy danych Ministerstwa Gospodarki oraz GUS autorka konkluduje, że SSE stały się ważnym elementem rozwoju regionalnego, ale w przyszłości - jej zdaniem - należałoby za pomocą instrumentów fiskalnych w większym stopniu promować inwestycje w pożądanych dla regionu sektorach, o największych efektach mnożnikowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show, how special economic zones contributed to the Polish regions competitiveness on a nationwide scale and districts in regional scale, and to indicate the basic patterns in the spatial diversity of businesses investment in the SEZ. Basing on the Ministry of Economy and the Central Statistical Office analysis the author concludes, that the SEZ have become an important factor of regional development. But in her opinion, in the future the fiscal instruments should be used on a bigger scale to promote investment in certain sectors of an region, with the largest multiplier effects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambroziak A., Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  2. Domański B., Gwosdz K., Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 2005.
  3. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
  4. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
  5. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
  6. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
  7. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych w latach 2006-2008, NIK, Delegatura w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
  8. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
  9. Mokrzyc M., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Gospodarka Narodowa", 1998, nr 8-9.
  10. Pastusiak R., Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu