BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Osiągnięcie celów ekologicznych strategii Europa 2020 przez Polskę na tle państw członkowskich Unii Europejskiej
Implementation of the Environmental Objectives of Europe 2020 Strategy by Poland on the Background of the EU Member States
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 115-123, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ekologia, Strategia Europa 2020, Emisja gazów, Energia odnawialna, Ochrona środowiska
Ecology, Europe 2020 Strategy, Gas emissions, Renewable energy, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W dziedzinie ochrony środowiska w ramach strategii Europa 2020 założono redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do 20% i wzrost efektywności energetycznej o 20% dla UE-27. Sytuacja wyjściowa poszczególnych krajów unijnych w dziedzinie ochrony środowiska w kontekście tych celów jest bardzo zróżnicowana. O ile w przypadku większości zamierzonych celów możliwe wydaje się ich osiągnięcie średnio dla całej Unii, o tyle obecna sytuacja państw wskazuje, że nie wszystkie cele w poszczególnych państwach zostaną osiągnięte. Osiągnięcie powyższych celów stanowi dla Polski poważne wyzwanie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji Polski w dziedzinie ochrony środowiska w kontekście celów strategii Europa 2020. (abstrakt oryginalny)

In the field of environmental protection the Europe 2020 strategy assumes a reduction of greenhouse gas emissions by 20%, increasing the share of renewable energy in final energy consumption for the EU-27 to 20% and increase energy efficiency by 20%. The situation of individual EU countries in the field of environmental protection in the context of these objectives is very diverse. Most of the objectives seem achievable on average for the whole Union, but of the current situation in individual countries shows that not all of them will be accomplished. Realization of these objectives is a major challenge for Poland. The purpose of this article is to present the Polish situation in the area of environmental protection in the context of the objectives of EU 2020 strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barroso, J.M., 2011, Energy Priorities for Europe. Presentation of J.M. Barrosso, 04.02.2011.
 2. COM, 2010,2020 z dnia 03.03.2010, Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brusels.
 3. Dane Eurostatu: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal [dostęp: marzec 2011].
 4. Energetyka jądrowa - perspektywy rozwoju w Polsce, 2009, MDI Strategie Solutions, Polskie Towarzystwo Nuklearne, Warszawa.
 5. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego I zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wyłączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela 3.03.2010, www.ec.europa.eu [dostęp: październik 2011].
 6. Komisja Regionów UE, 2010, Twój głos w sprawie strategii Europa 2020, Sprawozdanie czerwiec 2010, Brussel.
 7. Materiały Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu [dostęp: październik 2011].
 8. Mazur-Wierzbicka, E., 2011, Skutki i wyzwania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, Problemy Zarządzania, nr 1.
 9. McKinsey&Company, 2009, Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030. Podsumowanie, Warszawa.
 10. Protokół z Kioto sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U. 05.203.1684 17.10.2005 r.).
 11. Sulmicka, M., 2010, Priorytety i cele rozwojowe UE do 2020 w kontekście aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 12. www.ec.europa.eu [dostęp: 2.10.2011].
 13. www.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 20.03.2011].
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu