BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zmiany na rynku nawozów mineralnych w Chinach i Indiach
Changes in the Market of Mineral Fertilizers in China and India
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 174-182, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Nawozy sztuczne, Surowce mineralne, Produkcja
Artificial fertilizer, Mineral resources, Production
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny, Indie
China, India
Abstract
W Chinach i Indiach wzrost zapotrzebowania na surowce rolne w ostatniej dekadzie spowodował istotne zwiększenie popytu na nawozy mineralne. W artykule przeanalizowano zmiany, jakie zaszły na rynku nawozów mineralnych w tych krajach. Opisano zmiany produkcji, handlu zagranicznego oraz zużycia nawozów mineralnych. Określono udział tych krajów w rynku światowym. Wykorzystano dane International Fertilizer Industry Association (IFA) oraz United States Geological Service (USGS), które posłużyły do obliczenia podstawowych wskaźników bilansu rynkowego. Przeprowadzone badania wykazały, że w Chinach rosnący popyt na nawozy mineralne spowodował wzrost produkcji do poziomu, który pozwolił na całkowitą rezygnację z importu i przeznaczanie nadwyżek podaży na eksport. W Indiach, przy podobnej dynamice wzrostu popytu na nawozy mineralne, produkcja wzrosła nieznacznie, a import musiał być zwiększony kilkukrotnie. Doprowadziło to do istotnego zwiększenia presji na światową podaż nawozów mineralnych i przyczyniło się do drastycznych podwyżek cen w latach 2007-2008. (abstrakt oryginalny)

In China and India, the increasing demand for agricultural commodities in the last decade resulted in a significant increase in demand for mineral fertilizers. The article analyzed the changes that have occurred in the market of mineral fertilizers in these countries. It describes the evolution of production, foreign trade and consumption of mineral fertilizers and the share of these countries in the global market. The article uses data from the International Fertilizer Industry Association (IFA) and the United States Geological Survey (USGS), which were used to calculate the basic indicators of market balance. The study showed that the growing demand for mineral fertilizers in China has caused an increase in production to a level that allowed for a complete cancellation of imports and for an allocation of surpluses for exports. In India, a similar growth rate in demand for mineral fertilizers has caused a slight increase in production, while imports had to be increased several times. This has led to a significant pressure on the global supply of mineral fertilizers and contributed to drastic price increases in 2007-2008. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy. [2008]. W. Wilk (red.). Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Warszawa.
  2. Kwasek M. [2009]: Tendencje w spożyciu żywności w krajach rozwijających się na tle rozwoju społecznogospodarczego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Mierzwa M. [2007]: Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencja dla Polski. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  4. Misala J. [2000]: Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. [W:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. SGH, Warszawa.
  5. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. [2011]. GUS, Warszawa.
  6. Statistics. International Fertilizer Industry Association (IFA). [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/STATISTICS. [Data odczytu: 26.09.2012]
  7. United States Geological Survey. (USGS). Mineral Commodity Summaries. [2012]. [Tryb dostępu:] http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/. [Data odczytu: 26.09.2012].
  8. Zalewski A. [2011]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu