BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska), Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Title
Realizacja wybranych działań RPO WO mających wpływ na poprawę i modernizację infrastruktury w województwie opolskim
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 74-91, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Regionalny Program Operacyjny, Aglomeracje miejskie, Rozwój lokalny, Infrastruktura komunalna, Rewitalizacja, Kultura, Turystyka, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Innowacyjność przedsiębiorstw
Regional Operational Programme (ROP), Urban agglomerations, Local development, Municipal infrastructure, Revitalization, Culture, Tourism, Environmental protection, Health care protection, Enterprise innovation
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca dla inwestowania, pracy i zamieszkania. Program ten skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. W ramach RPO WO 2007-2013 wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury. Celem opracowania jest przedstawienie poziomu realizacji wybranych działań RPO WO mających bezpośredni wpływ na poprawę infrastruktury komunikacyjnej i wodno-ściekowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, http://umwo.opole.pl/docs/ rpo_wo_10xllx2009_l_pod_u.pdf
 2. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Blakely E.J.: Planning local economic development. Theory and Practice, London. New Delhi 1994.
 4. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 5. Garofoli G.: Economie development, organization of production and territory, "Revue d'Economie Industrielle" 1993, No 64.
 6. Brandenburg H.: Projekty rozwoju gospodarczego w samorządach lokalnych. III Konferencja Project Management. Profesjonalizm, SPMP, Jelenia Góra 2000.
 7. Brandenburg H., Coujard J-L.: Rola lokalnych Agencji Inicjatyw Gospodarczych w procesie rozwoju gospodarczego gmin. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi", Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 8. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 9. Chvidchenko I., Chevalier J.: Gestion des grands projets. Paris, Cépadues 1991.
 10. Briner W., Geddes M., Hastings C.: Le manager de projet, un leader. AFNOR 1993.
 11. Brandenburg H.: Projekty restrukturyzacyjne - Planowanie i realizacja, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 12. Tardieu H., Rochfeld A., Colletti K.: La méthode Merise, Tome 2: Démarches et pratique. Editions EO. Paris 1985.
 13. Commere B.: Peut-on modéliser la gestion. Gérer et comprendre, "Annales des Mines" décembre 1995, No 41.
 14. Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu