BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Helena (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Pojęcie choroby zawodowej w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych
Source
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 91-102
Keyword
Choroby zawodowe, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne
Industrial disease, Labour law, Social insurance
Abstract
W świetle konwencji MOP nr 121 z 1964 r. istnieją trzy metody regulacji chorób zawodowych:
 • metoda listy chorób zawodowych, obejmująca co najmniej choroby wymienione w załączniku do tej konwencji;
 • metoda ogólna, szerokiej definicji choroby zawodowej, tzw. metoda klauzuli generalnej;
 • metoda mieszana, która stanowi kombinację wyżej wymienionych metod, tzw. metoda podwójnej listy.
(...) W Polsce stosuje się pierwszą metodę opartą na wykazie chorób zawodowych powstałych w wyniku negatywnego oddziaływania warunków pracy na orga¬nizm pracownika. Oznacza to niemożność przekroczenia granic określonych listą i rozszerzenia ochrony na przypadki ustalone na innej drodze niż wydanie aktu normatywnego wysokiej rangi (ustawa, przepisy wykonawcze). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. T. Bińczycka-Majewska, Prawne aspekty chorób zawodowych, PiP 1993, nr 7, s. 52-56.
 2. T. Wyka, Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003, s. 48.
 3. W. Witoszko, Związek przyczynowy między chorobą zawodową a warunkami pracy, Glosa do wyroku NSA z 7 czerwca 2006 r., II OSK 388/06, MPP 2009, nr 4, s. 214 i n.
 4. T. Nycz, Kodeks pracy 2007. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2007, s. 782-783.
 5. A. Numhauser-Henning, General report. occupational risk: Social protection and employers liability. Social change and legal developments in industrial societies, Word Congress of Labour and Social Security Law, Paris 2006, s. 26
 6. B. Gudowska, Choroby zawodowe, PiZS 2003, nr 4, s. 17
 7. U. Jackowiak, Wpływ choroby zawodowej na sytuację pracowniczą, PiZS 2006, nr 5, s. 20 i n.
 8. T. Nycz, Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (wybrane zagadnienia), [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 1999/2000, s. 197
 9. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 439.
 10. E. Dębczyńska, E. Murawska-Siedlecka, Ochrona pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, Sł. Prac. 2007, nr 2, s.17 i n.
 11. N. Szeszenia-Dąbrowska, W. Szymczak, Zapadalność na choroby zawodowe w Polsce, "Medycyna Pracy" 1999, nr 6, s. 481.
 12. J. Brol, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Warszawa 1981, s. 84 i n.
 13. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s.332 i n.
 14. T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, cz. 2, PiZS 2009, nr 1, s. 7.
 15. H. Szewczyk, Prawne problemy chorób zawodowych, Pol. Społ. 2007, nr 7, s. 8 i n.
 16. T. Bińczycka-Majewska, Choroby zawodowe w normach Wspólnoty Europejskiej, PiZS 1993, nr 10-11, s. 69-76.
 17. H. Szewczyk, Prawne problemy wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, red. A. Nowak, 1.16, Katowice 2005, s. 155-156
 18. H. Szewczyk, Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, [w:] Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Katowice 2006, s. 91-92.
Cited by
Show
ISSN
2081-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu