BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drelich-Skulska Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola państwa w kształtowaniu zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii na przełomie XX i XXI wieku
The Role of the State in Shaping Japanese Foreign Economic Policy at the Turn of the 20th and 21st Century
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 199-214, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Polityka zagraniczna, System gospodarczy, Polityka gospodarcza państwa
States' role in economy, Foreign policy, Economic system, State economic policy
Note
summ.
Country
Japonia
Japan
Abstract
Rola państwa w systemach gospodarki rynkowej jest zagadnieniem analizowanym zarówno przez ekonomistów, jak i polityków. Zainteresowanie tym tematem wzrasta zazwyczaj w okresie kryzysu gospodarczego oraz związanego z tym protekcjonizmu. Systemy gospodarcze, analizowane w długim okresie, mają charakter dynamiczny z cechami swoistymi dla danego kraju. Każdy z nich kształtuje się pod wpływem uwarunkowań historycznych, kulturowych oraz mentalności różnych społeczeństw. Przedmiotem zainteresowania jest system gospodarczy Japonii, a szczególnie rola państwa w kształtowaniu zagranicznej polityki ekonomicznej. Autorka, ukazując dominujące przesłanki historyczne i kulturowe, które wpłynęły na znaczenie państwa w japońskim systemie gospodarczym koncentruje swoją uwagę na roli Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI). Wskazuje na pozycje METI w kształtowaniu polityki gospodarczej Japonii poprzez badanie jego relacji z innymi agendami rządowymi oraz sektorem prywatnym. (abstrakt oryginalny)

The role of state in the market economy system is an issue considered by both economists and politicians. An interest in this subject usually increases during the economic crisis and the related protectionism. Economic systems, analyzed in the long run, are dynamic with features specific for each country. Each of them is shaped by the historical and cultural conditions as well as mentality of different societies. The subject of interest of this paper is the economic system of Japan, and especially the state's role in shaping foreign economic policy. The author, while presenting the dominant historical and cultural conditions that influenced the importance of the state in the Japanese economic system, focuses on the role of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). Furthermore, the author indicates the position of METI in shaping the economic policy of Japan by examining its relationship with other government agencies and the private sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Destler J.M., Sato H. (eds.), 2002, Coping with US-Japanese Economic Conflicts, Lexington, Lexington Books.
 2. Drelich-Skulska B., 2002, Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Grabowiecki J., 2000, Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 4. Grzywacz W., Joźwiński L., 2007, Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Hall J.W., 1979, Japonia, PIW, Warszawa.
 6. Johnson Ch., 1982, MITIand the Japanese Miracle, California, Stanford University Press, Stanford.
 7. Kaczmarek T.T., 2004, Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa.
 8. Karpiński A., 1992, Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 9. Katzenstein P.J. (ed.), 1977, Between Power and Plenty Foreign Economic Polices of Advanced Industrial States, The University of Wisconsin.
 10. Mikanagi Y., 1997, Japan's Trade Policy. Action or reaction?, Routledge, London-New York.
 11. Młodawska J., 1999, Japonia. Państwo a sektor prywatny, PWN, Warszawa.
 12. New Mission of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 2012, http://www. meti.go.jp./english/other/METI introduction/c10130bj.html [dostęp: 14.03.2012].
 13. North D.C., 2007, Government and the American Economy. A New History, The University of Chicago Press, Chicago.
 14. North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 15. Okimoto D.I., 1989, Between MITI and the Market: Japanese Industrial Policy for High Technology, Stanford University Press.
 16. Okimoto D.I., 1988, Political inclusivity: the domestic structure of trade, [w:] T. Inoguchi, D.I. Okimoto (eds.), The Political Economy of Japan , vol. 2: The Changing International Context, Stanford University Press, Stanford.
 17. Pyle K.B., 1992, The Japanese Question, Power and Purpose in a New Era, American Enterprise Institute, Washington DC.
 18. Religie świata. Encyklopedia PWN, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu