BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Witold
Title
Dokąd zmierzają świat i Polska
Where will they go the World and Poland
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 88-95, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ekonomia polityczna, Teoria ekonomii, Strefa euro, Program Strategia dla Polski
Political economy, Economic theory, Eurozone, Strategy for Poland program
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Artykuł recenzyjny książki Grzegorza W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości (Prószyński, Warszawa 2013). Zdaniem autora recenzji, o znaczeniu książki decyduje podjęcie fundamentalnych problemów funkcjonowania współczesnego świata i jego przyszłości, dyskusja o ułomnościach współczesnej ekonomii oraz uwzględnienie w rozważaniach ekonomicznych kontekstu społecznego, politycznego, ekologicznego i kulturowego. Omawiając główne tematy książki, autor polemizuje m.in. z poglądami dotyczącymi interwencji państwa w gospodarce, przyczynami zdobycia przez neoliberalizm dominującej pozycji w teorii ekonomii i gospodarce, skutków globalizacji rynków finansowych, roli ekonomii zmatematyzowanej w przyszłości. Artykuł zawiera również rozważania inspirowane Strategią dla Polski 2013-2025, które dotyczą ekonomicznych, finansowych i politycznych problemów wejścia Polski do strefy euro. (abstrakt oryginalny)

The book of Grzegorz W. Kolodko: Whither the World. Political Economy of the Future (Prószyński, Warsaw, 2013), is reviewed in this article. As W. Małecki stresses, the importance of this book is decided by the fact, that its author has taken the fundamental problems of the modern world functioning and its future, and discusses contemporary economics failures, and in his economic analysis considers also the social, political, environmental and cultural contexts. When reviews the main topics of the book, the author polemizes with such opinions which relates to the state intervention in the economy, to the reasons of a dominant position gained by neoliberalism in economic theory and in the economy, to the impact of the financial markets globalization, and to the role of mathematized economics in the future. The article also contains reflections inspired by The Polish strategy for 2013-2025, which relates to the economic, financial and political problems of Poland entry into the euro area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bauman Z., Living on Borrowed Time; conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo, "Polyty", Cambridge 2009.
  2. Halesiak A., Liczą się twarde kryteria, "Rzeczpospolita", 20.02.2013.
  3. Klein N., The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, Alfred A. Knopf, Canada, Toronto 2007.
  4. Kołodko G.W., Strategia dla Polski 2013-2025, "Rzeczpospolita", 30 stycznia 2013.
  5. Konopczak M., Ocena ryzyka kredytowego Polski metodą roszczeń warunkowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  6. Lubiński M., Pożyczki międzybankowe jako źródło zarażenia (maszynopis), Warszawa 2013, s. 19-20.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu