BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Konkurencyjność bezpośrednia regionu a rozwój przedsiębiorczości
Source
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, 2012, s. 91-117, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rozwój przedsiębiorczości, Konkurencyjność regionów, Kapitał ludzki, Inwestycje bezpośrednie
Entrepreneurship development, Regions competitiveness, Human capital, Direct investments
Note
streszcz.
Abstract
Przedsiębiorczość i związany z nią rozwój regionu są wynikiem oddziaływania różnego rodzaju uwarunkowań , zarówno czynników potencjalnych i w dużym stopniu wymiernych, jak i rzeczywistych czynników decyzyjnych. Czynniki potencjalne, związane z bazą zasobową regionu (np. kapitał ludzki, zagospodarowanie infrastrukturalne) określają prawdopodobieństwo aktywności gospodarczej i lokalizacji inwestycji. Regiony, postrzegane przez pryzmat podmiotu gospodarczego, chcą stymulować przedsiębiorczość, także poprzez pozyskiwanie nowych inwestycji muszą o nie konkurować, a nie jedynie liczyć na przyśpieszenie rozwoju poprzez decyzje państwa i w ich efekcie przyznane środki finansowe. Przejawem konkurowania bezpośredniego, prowadzącego do wzrostu przedsiębiorczości i rozwoju regionu jest bowiem rywalizacja upodmiotowionych jednostek terytorialnych o inwestorów. W warunkach, rosnącej wraz z nasileniem procesów integracji i globalizacji gospodarki, złożoności procesów społeczno-gospodarczych przedmiotem tej rywalizacji władz regionalnych o kapitał staja się coraz częściej bezpośrednie inwestycje zagraniczne. (abstrakt oryginalny)

p
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amin A., Thrift N., Globalization, Institutional Thickness and Local Prospects, "Revue d'Economie Regionale et Urbaine" 1993, no. 3.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), red. W. Karaszewski, WNEiZ UMK, Toruń 2005.
 3. Bukowiński M, Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 4. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 5. Cygler J., Korporacja przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 6. Domański B., Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych, w: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 7. Enhancing European Competitiveness, Competitiveness Advisory Group (Ciampi Group), First report to The President of the Commision, the Prime Ministers and the Heads of State, June 1995.
 8. GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z Kapitałem Zagranicznym, Warszawa 2012.
 9. GUS, Zmiany strukturalne gryp podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru RGGON, Warszawa 2011.
 10. Jewtuchowicz A, Terytorium, terytorializacja, rozwój regionalny, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 11. Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny: rozpoznanie problemu, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 12. Lewis W.W., Potęga wydajności, Wydawnictwo Fachowe CeDuWu.pl, Warszawa 2005.
 13. OECD, Ekonomie, environmental and ScocialStatistics - Populations, Factbook 2010.
 14. Problemy globalizacji i regionalizacji, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Cz. 1, Zeszyt 8, Rzeszów 2006.
 15. Ministerstwo Gospodarki, Departament Prognoz i Analiz, Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu, Warszawa 2007.
 16. Pakulska T., Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału techno¬logicznie intensywnego, "Monografie i Opracowania" nr 536, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 17. Poniatowska-Jaksch M., Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, Monografie i Opracowania nr 544, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 18. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005.
 19. Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl
 20. Word Investment Report 2001. Promoting Linkages. United Nations, New York and Geneva 2001.
 21. Witkowska J., Rola Kapitału zagranicznego w kreowaniu przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Łódź 2010.
 22. World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, OECD, UNCTAD 2011.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu