BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitek Anna (Uniwersytet Szczeciński), Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka dywidend w spółkach notowanych na GPW S.A.
The Dividend Policy of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 109-117, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Keyword
Polityka dywidend, Spółki giełdowe, Giełda papierów wartościowych, Dywidenda
Dividend policy, Stock market companies, Stock market, Dividend
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W pierwszych latach istnienia rynku giełdowego w Polsce istotny wpływ na decyzje o podziale zysku miały przede wszystkim czynniki zewnętrzne, w tym tworzenie regulacji prawnych funkcjonowania spółek publicznych. W kolejnych latach coraz to większy wpływ na decyzję o wypłacie dywidendy miały czynniki wewnętrzne, w tym m.in. możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw. Prowadzenie czytelnej polityki dywidend stawało się istotnym elementem strategii spółek. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników wstępnej analizy statystycznej wypłat dywidendy przez spółki notowane na GPW S.A. w latach 1991-2010 i próba identyfikacji polityki dywidend dla wybranych firm. Ponadto przedstawiono podstawowe teorie polityki dywidend, w szczególności rozwiązania stosowane w praktyce. (fragment tekstu)

The dividend policy is an important issue in corporate finance. It is strictly related to the distribution of profits. There are several strategies of dividend payment applied by companies in practise. In the article statistics of dividend payments in companies listed on Warsaw Stock Exchange in the years 1991-2010 are presented. In details, the yearly numbers and percentages of companies paying dividends are studied. Moreover average values of dividend per share and average dividend yields are discussed. Additionally the regularity of dividend payments are analyzed, which allowed to recognize the dividend policy for the selected companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyny Roczne GPW za lata 1996-2010.
  2. Brigham E.F.: Strategiczne zarządzanie finansami. Tom 2. PWE, Warszawa 1997.
  3. Ceduła Giełdy Warszawskiej: nr 250(957) 02.01.1997, 249(1206) 5.01.1998; 250(1456) 4.01.1999.
  4. Głodek Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004.
  5. Kaźmierska-Jóźwiak B.: Ocena polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 2.
  6. Roczniki Giełdowe od 1992 do 2011 roku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  7. Ross S., Westerfield R., Jordan B.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
  8. Sierpińska M.: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu