BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant)
Title
Organizacja sieciowa jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw
Network Organization as a Modern Form of Business Cooperation
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 62-68, tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Organizacje sieciowe, Współpraca przedsiębiorstw, Konkurencyjność
Network organisations, Enterprises cooperation, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano istotę, cechy i rodzaje organizacji sieciowych, korzyści i zagrożenia płynące ze współpracy w ramach sieci oraz przyczyny nieprawidłowości funkcjonowania organizacji sieciowych. Omówiono także wpływ tej formy współpracy na konkurencyjność przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article presents the idea, characteristics and the types of network organizations, advantages and threats resulting from the cooperation within the networks as well as the reasons of malfunctions within them. The article discusses the influence of such form of cooperation on the competitiveness of companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 2. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
 3. Cygler J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 4. Daszkiewicz N., Konkurencyjność MSP w procesie internacjonalizacji, [w]: Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Jarillo J. C., Strategic Networks. Creating the Bordless Organization, Butterworth Heinmann, Oxford 1995.
 8. Kusa R., Współpraca jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w]: Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, Kraków 2004.
 9. Mikuła B., Pietruszka - Ortyl A., Organizacje sieciowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 715.
 10. Najda M., Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw, [w]: Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, Kraków 2004.
 11. Starnawska M., Sieci małych przedsiębiorstw a utrzymanie konkurencyjności, [w]: Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Świerczek A., Sieć firm jako podstawa kształtowania organizacji sieciowej, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 10.
 13. Wiatrak A. P., Organizacje sieciowe istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu