BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Mariusz (Politechnika Warszawska), Gajewski Marcin (Politechnika Warszawska)
Title
Program World Class Manufacturing (WCM) - przykład praktycznego zastosowania
Program World Class Manufacturing (WCM) - an Example of Practical Application
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 83-89, rys., bibliogr. 5 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Produkcja w klasie światowej, Odchudzone zarządzanie, Metoda Kaizen, Doskonalenie organizacji, Przemysł motoryzacyjny, Studium przypadku, Rynek samochodowy
World class manufacturing (WCM), Lean management, Kaizen method, Organisation improving, Automotive industry, Case study, Car market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem programu WCM jako systemem ciągłego doskonalenia oraz opisano przykład wprowadzenia programu WCM w firmie sektora motoryzacyjnego. Zostały scharakteryzowane główne przyczyny powodujące podjęcie decyzji o wprowadzeniu programu WCM, jego wdrożenia oraz kluczowe czynniki, gwarantujące skuteczną realizację projektu. W artykule przedstawiono strukturę programu WCM, opartą o filary takie jak bezpieczeństwo, działania ukierunkowane (Focused Improvment) i analiza strat w oparciu o rozwinięcie kosztów (Cost Deployment), organizacja miejsca pracy, utrzymanie autonomiczne, utrzymanie profesjonalne, kontrola jakości, logistyka i obsługa klienta, rozwój personelu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the selected issues related to the functioning of the World Class Manufacturing (WCM) as the system of continuous improvement, and describes the example of the introduction of the WCM in a company from the automotive sector. The main reasons for the decision of introducing of WCM are described. The paper presents also the steps of implementation of the WCM program and the it's most important key factors and the structure supporting the WCM program based on the pillars such as security; focused improvement and cost deployment; workplace organization; autonomous maintenance; professional maintenance; quality control; logistics and customer service; personnel development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarek M., "Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa Lean . Difin 2007
  2. Gajewski M., "Zarządzanie wiedzą w systemach ciągłego doskonalenia procesów Produkcyjnych" praca doktorska 2011 - materiał nie publikowany.
  3. Masaaki Imai "Gemba Kaizen" MT Biznes, Warszawa 2006
  4. Masaaki Imai "Kaizen" MT Biznes, Warszawa 2007
  5. Wewnętrzne materiały szkoleniowe Fiat Auto Poland SA
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu