BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosik-Purgat Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Schroeder Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Organizacja badań rynków zagranicznych w świetle wyzwań współczesnego rynku światowego - wyniki badania polskich eksporterów
An Organization of Foreign Markets Research in the Light of the Global Market Challenges - Results of the Study of Polish Exporters
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 445-460, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Badanie rynku, Rynki zagraniczne, Badania marketingowe, Informacja marketingowa
Market research, Foreign markets, Marketing research, Marketing information
Note
summ.
Abstract
Jednym z warunków prowadzenia badań marketingowych rynków zagranicznych przez przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą jest właściwe zorganizowanie tej działalności. Na przyjmowane w przedsiębiorstwach rozwiązania organizacyjne wpływają, między innymi, wielkość przedsiębiorstwa, zakres współpracy z zagranicą i jej udział w całości aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa, a także zrozumienie potrzeby prowadzenia takich badań przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest oparta na wynikach przeprowadzonych wśród 493 firm badań analiza rozwiązań organizacyjnych w sferze badania rynków zagranicznych stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą. Badania wykazały zróżnicowany i niezbyt zaawansowany stopień zorganizowania tych służb w polskich przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą. Największe niedomagania występują w sferze tworzenia systemów informacji marketingowej stanowiących kluczowy element rozwiązań organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

One of the conditions for conducting marketing research of foreign markets by companies cooperating abroad is to organize this activity appropriately. The organizational arrangements in the companies are influenced, among others, by the company`s size, the scope of cooperation with foreign countries and its share in total economic activity of enterprises, and as well as understanding the needs of such research by the company management. The purpose of this paper is to present an analysis based on the research conducted among 493 Polish firms in the area of their market research organization. Studies have shown a diverse and not advanced degree of such organization in Polish companies cooperating with foreign countries. The greatest deficiencies are in the field of developing marketing information systems which is a key element of organizational solutions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bonita K., 2010, Marketing Research. A Practical Approach, Sage, Los Angeles.
 2. Craig C.S., Douglas, S.P., 2005, International Marketing Research, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester.
 3. Duliniec E., 1994, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Duliniec E, 2009, Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Engelen A., Brettel, M., 2011, A. Cross - Cultural Perspective of Marketing Department's Influence Tactics, Journal of International Marketing, vol. 19, no. 2, pp. 73-94.
 6. Hollensen S., 2001, Global Marketing. A market-responsive approach, Pearson Education, Harlow.
 7. Honomichl J.J., 1994, Point of View: Why Marketing Information Should Have Top Executive Status, Journal of Advertising Research, November/December, pp. 61-66.
 8. Javalgi R.G., Gronot, E., Alejandro T.G., 2011, Qualitative Methods in International Sales Research: Cross - Cultural Considerations, Journal of Personal Selling and Sales Management, vol. XXXI, no. 2, pp. 157-170.
 9. Kaczmarczyk S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Karcz K., 2004, Międzynarodowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Kolb B., 2010, Marketing Research. A Practical Approach, Sage Publications, Ltd., London.
 12. Kumar V., 2000, International Marketing Research, Prentice Hall, New Jersey.
 13. Mazurek-Łopacińska K. (red), 2005, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. McDaniel C., Gates R., 2002, Marketing Research: The Impact of the Internet, South-Western Thomas Learning, Ohio.
 15. Schroeder J., 2007, Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Schmidt M.J., Hollensen S., 2006, Marketing Research. An International Approach, Prentice Hall, Harlow.
 17. Wild, J., Diggines, C., 2009, Marketing Research, Juta and Company Ltd, Cape Town.
 18. Verhoef, P. C., Leeflang, P. S., 2009, Understanding the Marketing Department's Influence Within the Firm, Journal of Marketing, vol. 37, March.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu