BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wartości kulturowe w rachunkowości według koncepcji Graya i Hofstede'a
Cultural Values in Accounting According to Gray and Hofstede's Concept
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 49-55, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Systemy rachunkowości, Kulturowe uwarunkowania biznesu
Accounting, Accounting systems, Cultural determinants of business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na rachunkowość i jej system ma wpływ wiele czynników. Ogromną rolę w kształtowaniu się rachunkowości odgrywają wartości kulturowe. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i sklasyfikowanie tych wartości według koncepcji Hofstede'a i Graya. Hofstede zapoczątkował badania nad rolą kultury w rachunkowości i w wyniku swoich badań wyodrębnił wartości kulturowe wpływające na rachunkowość według pewnych cech społecznych. Rozwinięciem jego badań są badania Graya, który sformułował atrybuty, pozwalające doprecyzować system rachunkowości z punktu widzenia cech społecznych: profesjonalizm lub uregulowania prawne, elastyczność zasad rachunkowości, konserwatyzm lub optymizm, dyskrecja lub jawność. (abstrakt oryginalny)

Many factors influence accounting and its systems. Cultural qualities play a great role in accounting. The objective of the hereby paper is to present and clarify these values according to Hofstede and Gray's concept. Hofstede initiated research on the role of culture in accounting and as the result of his research cultural values, influencing accounting by means of certain social qualities, were distinguished. Gray developed these studies and presented attributes which allowed to make accounting system more precise from the perspective of such social qualities as: professionalism or legal regulations, flexibility of accounting rules, conservatism or optimism, confidentiality or disclosure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek J. (2011), Kulturowe uwarunkowania krajowych systemów rachunkowości w świetle koncepcji wymiarów subkultury rachunkowości S. Graya, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 2. Ding Y., Jeanjean T., Stolovy H. (2005), Why do National GAAP Differ from IAS?The Role of Culture, "The International Journal of Accounting" vol. 40.
 3. Gray S. (1988), Towards a Theory of Culture Influence on the Development of Accounting Systems International-ly, Abacus.
 4. Hajduga E. (2011a), Czynniki determinujące systemy rachunkowości, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 46, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Hajduga E. (2011b), Ekonomiczno-prawne uwarunkowania systemu rachunkowości, w: Rachunkowość a control-ling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 7. Jaruga A.A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, w: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A.A. Jaruga, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. Kortum D. (2001), Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce, w: Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa.
 9. Mućko P. (2009), Systemy rachunkowości na świecie, w: Rachunkowość międzynarodowa, red. K. Winiarska. ODDK, Gdańsk.
 10. Mueller G.G. (1968), Accounting principles generaly accepted in the U.S. versus those accepted elsewhere, "In-ternational Journal of Accounting", Spring.
 11. Nobes C., Parker R. (1998), Comparative international accounting - 5th ed. Prentice Hall, London.
 12. Radebaugh L.H., Gray S.J., Black E.L. (2006), International accounting and multinational enterprises, 6th edition. John Wiley& Sons, New York.
 13. Zabłocka S. (2001), Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym, w: Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu