BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej
The Transformation of Independent Public Health Care Establishments Into Commercial Companies as a Tool for Improving Efficiency of Health Care Resources
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Spółki kapitałowe, Efektywność
Health care institution, Capital company, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono istotę, rodzaje, procedury i organizację przekształcenia SPZOZ w spółki prawa handlowego. Wskazano przy tym na uczestników tego procesu (to jest organy tworzące oraz przekształcane zakłady) i ich rolę w sprawnym jego przebiegu, a także problemy wymagające rozwiązania, a mające wpływ na prawidłowość i rzetelność informacji finansowych generowanych w rachunkowości zarówno przekształcanych, jak i nowo powstałych podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence, types, procedures, and organization of the transformation of inde-pendent public health care establishments into commercial companies. It describes the participants of such transformation (funding bodies and transformed establishments) and their role in efficient course of this pro-cess. The article also indicates problems to be resolved which affect the correctness and reliability of financial information generated in the accounting system of transformed and newly established medical entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska M. (2012), Przekształcenie SP ZOZ w spółkę kapitałową, "Rachunkowość" nr 1.
  2. Dercz M., Recz T. (2011), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Infor, Warszawa.
  3. Hass-Symotiuk M. (2010), Istota i cele połączeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w: Rachunkowość i controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe nr 123, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654, ze zm.
  5. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  6. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 49, poz. 1037, z późn. zm.
  7. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2010, nr 102, poz. 651, z późn. zm.
  8. Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 2007, nr 168, poz.1186, z późn. zm.
  9. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 22 grudnia 2011(a) r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza SPZOZ przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu przekształcenia, DzU 2012, nr 6, poz. 26.
  10. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 22 grudnia 2011(b) r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową, DzU 2012, nr 9, poz. 44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu