BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Zmiany w zakresie ujęcia przychodów w jednostkach budżetowych
Changes in Revenue Treatment Within Budgetary Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 69-74, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zakłady budżetowe, Ewidencja księgowa, Przychody, Rachunek zysków i strat
Accounting, Budgetary establishment, Accounting records, Revenue, Profit and loss statement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostki budżetowe stosują szczególne zasady rachunkowości ze względu na specyfikę swojej działalności. Artykuł poświęcono zagadnieniu generowanych przez nie przychodów. Celem jest zaprezentowanie występujących w praktyce wątpliwości co do ich ewidencji i ujęcia w rachunku zysków i strat. Skutkowały one różnymi interpretacjami, które zasygnalizowano w artykule. Analiza przedmiotowych aktów prawnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów wskazuje na zmiany stanowiska prawodawcy w tym zakresie. Polegają one ogólnie na powrocie do obowiązujących wcześniej zasad ewidencji przychodów i wykazy-wania ich w sprawozdaniu finansowym, tj. według ich treści ekonomicznej oraz zastosowaniu systematyki przychodów przyjętej w ustawie o rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Budgetary units due to the nature of its operations apply specific accounting rules. This article is dedicated to the matter of revenue generated by such organizations. The aim is to present doubts which appear in practice related to its recording and reflecting in profit and loss statement. They lead to various interpreta-tions, which are indicated in the article. Analysis of relevant legal acts and clarifications of Ministry of Fi-nance's indicate change in legislator's standpoint within this area. In general they boil down to return to rules previously in force in respect of revenue recording and presenting in financial statement i.e. according to its economic content and following revenue treatment as per Accounting Act.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861, z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 0, poz. 121.
  3. Rudnicka B. (2012), Planowane zmiany w szczególnych zasadach rachunkowości, "Finanse Publiczne" nr 1 (62).
  4. Strona internetowa Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu